Tyska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
null
Siffra
一(yī)
eins
Siffra
二(èr)
zwei
Siffra
三(sān)
drei
Siffra
四(sì)
vier
Siffra
五(wǔ)
fünf
Siffra
六(liù)
sechs
Siffra
七(qī)
sieben
Siffra
八(bā)
acht
Siffra
九(jiǔ)
neun
Siffra
十(shí)
zehn
Siffra
十一(shíyī)
elf
Siffra
十二(shí'èr)
zwölf
Siffra
十三(shísān)
dreizehn
Siffra
十四(shísì)
vierzehn
Siffra
十五(shíwǔ)
fünfzehn
Siffra
十六(shíliù)
sechzehn
Siffra
十七(shíqī)
siebzehn
Siffra
十八(shíbā)
achtzehn
Siffra
十九(shíjiǔ)
neunzehn
Siffra
二十(èrshí)
zwanzig
Siffra
三十(sānshí)
dreißig
Siffra
四十(sìshí)
vierzig
Siffra
五十(wǔshí)
fünfzig
Siffra
六十(liùshí)
sechzig
Siffra
七十(qīshí)
siebzig
Siffra
八十(bāshí)
achtzig
Siffra
九十(jiǔshí)
neunzig
Siffra
一百(yībǎi)
hundert
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
Million
Siffra
十亿(shí yì)
Milliarde
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Nehmen Sie ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... Kreditkarte?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... EC-Karte?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... Bargeld?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... Schecks?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Geben Sie Ihren Pin ein.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Geld abheben
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Bestätigen
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Abbrechen
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Betrag auswählen
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Benötigen Sie eine Quittung?
Få ett kvitto över uttaget