Thailändska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
ศูนย์ (soon)
Siffra
一(yī)
หนึ่ง (neung)
Siffra
二(èr)
สอง (song)
Siffra
三(sān)
สาม (sarm)
Siffra
四(sì)
สี่ (see)
Siffra
五(wǔ)
ห้า (ha)
Siffra
六(liù)
หก (hok)
Siffra
七(qī)
เจ็ด (jed)
Siffra
八(bā)
แปด (pad)
Siffra
九(jiǔ)
เก้า (kao)
Siffra
十(shí)
สิบ (sib)
Siffra
十一(shíyī)
สิบเอ็ด (sib-ed)
Siffra
十二(shí'èr)
สิบสอง (sib-song)
Siffra
十三(shísān)
สิบสาม (sib-sarm)
Siffra
十四(shísì)
สิบสี่ (sib-see)
Siffra
十五(shíwǔ)
สิบห้า (sib-ha)
Siffra
十六(shíliù)
สิบหก (sib-hok)
Siffra
十七(shíqī)
สิบเจ็ด(sib-jed)
Siffra
十八(shíbā)
สิบแปด(sib-pad)
Siffra
十九(shíjiǔ)
สิบเก้า(sib-kao)
Siffra
二十(èrshí)
ยี่สิบ (yee-sib)
Siffra
三十(sānshí)
สามสิบ (sarm-sib)
Siffra
四十(sìshí)
สี่สิบ (see-sib)
Siffra
五十(wǔshí)
ห้าสิบ (ha-sib)
Siffra
六十(liùshí)
หกสิบ (hok-sib)
Siffra
七十(qīshí)
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Siffra
八十(bāshí)
แปดสิบ (pad-sib)
Siffra
九十(jiǔshí)
เก้าสิบ (kao-sib)
Siffra
一百(yībǎi)
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Siffra
十亿(shí yì)
พันล้าน (pun-larn)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
...เงินสด? (...ngern-sod?)
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
...เช็ค? (checks)
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
การถอนตังค์
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
ตกลง (tok-long)
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก (yok-lerk)
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Få ett kvitto över uttaget