Rumänska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
zero
Siffra
一(yī)
unu
Siffra
二(èr)
doi
Siffra
三(sān)
trei
Siffra
四(sì)
patru
Siffra
五(wǔ)
cinci
Siffra
六(liù)
șase
Siffra
七(qī)
șapte
Siffra
八(bā)
opt
Siffra
九(jiǔ)
nouă
Siffra
十(shí)
zece
Siffra
十一(shíyī)
unsprezece
Siffra
十二(shí'èr)
doisprezece
Siffra
十三(shísān)
treisprezece
Siffra
十四(shísì)
paisprezece
Siffra
十五(shíwǔ)
cincisprezece
Siffra
十六(shíliù)
șaisprezece
Siffra
十七(shíqī)
șaptesprezece
Siffra
十八(shíbā)
optsprezece
Siffra
十九(shíjiǔ)
nouăsprezece
Siffra
二十(èrshí)
douăzeci
Siffra
三十(sānshí)
treizeci
Siffra
四十(sìshí)
patruzeci
Siffra
五十(wǔshí)
cincizeci
Siffra
六十(liùshí)
șaizeci
Siffra
七十(qīshí)
șaptezeci
Siffra
八十(bāshí)
optzeci
Siffra
九十(jiǔshí)
nouăzeci
Siffra
一百(yībǎi)
sută
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
milion
Siffra
十亿(shí yì)
miliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Acceptați __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... carduri de credit?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... carduri de debit imediat?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... numerar?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... cecuri?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Aș dori să schimb niște bani.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Care este rata de schimb valutar dintre _[moneda 1]_ și _[moneda 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Introduceți codul PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Retrageți numerar
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Confirmare
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Anulează
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Alegeți suma
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Doriți o chitanță?
Få ett kvitto över uttaget