Portugisiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
zero
Siffra
一(yī)
um
Siffra
二(èr)
dois
Siffra
三(sān)
três
Siffra
四(sì)
quatro
Siffra
五(wǔ)
cinco
Siffra
六(liù)
seis
Siffra
七(qī)
sete
Siffra
八(bā)
oito
Siffra
九(jiǔ)
nove
Siffra
十(shí)
dez
Siffra
十一(shíyī)
onze
Siffra
十二(shí'èr)
doze
Siffra
十三(shísān)
treze
Siffra
十四(shísì)
quatorze
Siffra
十五(shíwǔ)
quinze
Siffra
十六(shíliù)
dezesseis
Siffra
十七(shíqī)
dezessete
Siffra
十八(shíbā)
dezoito
Siffra
十九(shíjiǔ)
dezenove
Siffra
二十(èrshí)
vinte
Siffra
三十(sānshí)
trinta
Siffra
四十(sìshí)
quarenta
Siffra
五十(wǔshí)
cinquenta
Siffra
六十(liùshí)
sessenta
Siffra
七十(qīshí)
setenta
Siffra
八十(bāshí)
oitenta
Siffra
九十(jiǔshí)
noventa
Siffra
一百(yībǎi)
cem
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
milhão/milhões
Siffra
十亿(shí yì)
bilhão/bilhões
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Você aceita ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... cartões de crédito?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... cartões de débito?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... dinheiro em espécie?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... cheque?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Eu gostaria de trocar dinheiro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda 1]_ e _[moeda 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Digite sua senha.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Sacar dinheiro
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Confirmar
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Cancelar
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Selecionar quantia
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Você quer o recibo?
Få ett kvitto över uttaget