Nederländska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
nul
Siffra
一(yī)
één
Siffra
二(èr)
twee
Siffra
三(sān)
drie
Siffra
四(sì)
vier
Siffra
五(wǔ)
vijf
Siffra
六(liù)
zes
Siffra
七(qī)
zeven
Siffra
八(bā)
acht
Siffra
九(jiǔ)
negen
Siffra
十(shí)
tien
Siffra
十一(shíyī)
elf
Siffra
十二(shí'èr)
twaalf
Siffra
十三(shísān)
dertien
Siffra
十四(shísì)
veertien
Siffra
十五(shíwǔ)
vijftien
Siffra
十六(shíliù)
zestien
Siffra
十七(shíqī)
zeventien
Siffra
十八(shíbā)
achttien
Siffra
十九(shíjiǔ)
negentien
Siffra
二十(èrshí)
twintig
Siffra
三十(sānshí)
dertig
Siffra
四十(sìshí)
veertig
Siffra
五十(wǔshí)
vijftig
Siffra
六十(liùshí)
zestig
Siffra
七十(qīshí)
zeventig
Siffra
八十(bāshí)
tachtig
Siffra
九十(jiǔshí)
negentig
Siffra
一百(yībǎi)
honderd
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
miljoen
Siffra
十亿(shí yì)
biljoen
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Neemt u ___ aan?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... creditcards?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debitcards?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... contant?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... cheques?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ik wil graag wat geld wisselen.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Toets uw pincode in.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Geld opnemen
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Bevestigen
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Annuleren
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Bedrag kiezen
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wilt u een bon?
Få ett kvitto över uttaget