Italienska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
zero
Siffra
一(yī)
uno
Siffra
二(èr)
due
Siffra
三(sān)
tre
Siffra
四(sì)
quattro
Siffra
五(wǔ)
cinque
Siffra
六(liù)
sei
Siffra
七(qī)
sette
Siffra
八(bā)
otto
Siffra
九(jiǔ)
nove
Siffra
十(shí)
dieci
Siffra
十一(shíyī)
undici
Siffra
十二(shí'èr)
dodici
Siffra
十三(shísān)
tredici
Siffra
十四(shísì)
quattordici
Siffra
十五(shíwǔ)
quindici
Siffra
十六(shíliù)
sedici
Siffra
十七(shíqī)
diciassette
Siffra
十八(shíbā)
diciotto
Siffra
十九(shíjiǔ)
diciannove
Siffra
二十(èrshí)
venti
Siffra
三十(sānshí)
trenta
Siffra
四十(sìshí)
quaranta
Siffra
五十(wǔshí)
cinquanta
Siffra
六十(liùshí)
sessanta
Siffra
七十(qīshí)
settanta
Siffra
八十(bāshí)
ottanta
Siffra
九十(jiǔshí)
novanta
Siffra
一百(yībǎi)
cento
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
milione
Siffra
十亿(shí yì)
miliardo
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Accettate ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... carte di credito?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... carte di addebito?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... contante?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... assegni?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Vorrei cambiare del denaro.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ e _[valuta 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Inserisci il codice PIN.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Preleva denaro
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Conferma
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Cancella
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Seleziona importo
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Vuoi la ricevuta?
Få ett kvitto över uttaget