Franska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
zéro
Siffra
一(yī)
un
Siffra
二(èr)
deux
Siffra
三(sān)
trois
Siffra
四(sì)
quatre
Siffra
五(wǔ)
cinq
Siffra
六(liù)
six
Siffra
七(qī)
sept
Siffra
八(bā)
huit
Siffra
九(jiǔ)
neuf
Siffra
十(shí)
dix
Siffra
十一(shíyī)
onze
Siffra
十二(shí'èr)
douze
Siffra
十三(shísān)
treize
Siffra
十四(shísì)
quatorze
Siffra
十五(shíwǔ)
quinze
Siffra
十六(shíliù)
seize
Siffra
十七(shíqī)
dix-sept
Siffra
十八(shíbā)
dix-huit
Siffra
十九(shíjiǔ)
dix-neuf
Siffra
二十(èrshí)
vingt
Siffra
三十(sānshí)
trente
Siffra
四十(sìshí)
quarante
Siffra
五十(wǔshí)
cinquante
Siffra
六十(liùshí)
soixante
Siffra
七十(qīshí)
soixante-dix
Siffra
八十(bāshí)
quatre-vingts
Siffra
九十(jiǔshí)
quatre-vingt-dix
Siffra
一百(yībǎi)
cent
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
million
Siffra
十亿(shí yì)
milliard
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Acceptez-vous __ ?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... les cartes de crédit ?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... les cartes à débit immédiat ?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... l'espèce ?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... les chèques ?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Je voudrais échanger de l'argent.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Composez votre code secret.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Retrait
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Valider
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Annuler
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choisir un montant
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Souhaitez-vous un reçu ?
Få ett kvitto över uttaget