Engelska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

零(líng)
zero
Siffra
一(yī)
one
Siffra
二(èr)
two
Siffra
三(sān)
three
Siffra
四(sì)
four
Siffra
五(wǔ)
five
Siffra
六(liù)
six
Siffra
七(qī)
seven
Siffra
八(bā)
eight
Siffra
九(jiǔ)
nine
Siffra
十(shí)
ten
Siffra
十一(shíyī)
eleven
Siffra
十二(shí'èr)
twelve
Siffra
十三(shísān)
thirteen
Siffra
十四(shísì)
fourteen
Siffra
十五(shíwǔ)
fifteen
Siffra
十六(shíliù)
sixteen
Siffra
十七(shíqī)
seventeen
Siffra
十八(shíbā)
eighteen
Siffra
十九(shíjiǔ)
nineteen
Siffra
二十(èrshí)
twenty
Siffra
三十(sānshí)
thirty
Siffra
四十(sìshí)
forty
Siffra
五十(wǔshí)
fifty
Siffra
六十(liùshí)
sixty
Siffra
七十(qīshí)
seventy
Siffra
八十(bāshí)
eighty
Siffra
九十(jiǔshí)
ninety
Siffra
一百(yībǎi)
hundred
Siffra
一百万(yībǎi wàn)
million
Siffra
十亿(shí yì)
billion
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Do you accept ___?
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... credit cards?
betalningsmetod
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debit cards?
betalningsmetod
…现金?(…xiànjīn?)
... cash?
betalningsmetod
…支票?(…zhīpiào?)
... checks?
betalningsmetod
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
I would like to exchange some money.
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Enter your PIN code.
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
取款(qǔkuǎn)
Withdraw money
Alternativ då du vill ta ut pengar
确认(quèrèn)
Confirm
Bekräfta ett val
取消(qǔxiāo)
Cancel
Avbryt en handling
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Select amount
Välj hur stor summa du vill ta ut
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Do you want a receipt?
Få ett kvitto över uttaget