Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

μηδέν (midén)
零(líng)
Siffra
ένα (éna)
一(yī)
Siffra
δύο (dío)
二(èr)
Siffra
τρία (tría)
三(sān)
Siffra
τέσσερα (téssera)
四(sì)
Siffra
πέντε (pénte)
五(wǔ)
Siffra
έξι (éxi)
六(liù)
Siffra
εφτά (eftá)
七(qī)
Siffra
οχτώ (ohtó)
八(bā)
Siffra
εννιά (eniá)
九(jiǔ)
Siffra
δέκα (déka)
十(shí)
Siffra
έντεκα (énteka)
十一(shíyī)
Siffra
δώδεκα (dódeka)
十二(shí'èr)
Siffra
δεκατρία (dekatría)
十三(shísān)
Siffra
δεκατέσσερα (dekatéssera)
十四(shísì)
Siffra
δεκαπέντε (dekapénte)
十五(shíwǔ)
Siffra
δεκαέξι (dekaéxi)
十六(shíliù)
Siffra
δεκαεφτά (dekaeftá)
十七(shíqī)
Siffra
δεκαοχτώ (dekaoxtó)
十八(shíbā)
Siffra
δεκαεννιά (dekaeniá)
十九(shíjiǔ)
Siffra
είκοσι (íkosi)
二十(èrshí)
Siffra
τριάντα (triánta)
三十(sānshí)
Siffra
σαράντα (saránta)
四十(sìshí)
Siffra
πενήντα (penínta)
五十(wǔshí)
Siffra
εξήντα (exínta)
六十(liùshí)
Siffra
εβδομήντα (ebdomínta)
七十(qīshí)
Siffra
ογδόντα (ogdónda)
八十(bāshí)
Siffra
ενενήντα (enenínta)
九十(jiǔshí)
Siffra
εκατό (ekató)
一百(yībǎi)
Siffra
εκατομμύριο (ekatomírio)
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
δισεκατομμύριο (disekatomírio)
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Δέχεστε ___; (Déheste ___?)
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
...μετρητά; (...metritá?)
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
...επιταγές; (...epitagés?)
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na alláxo kápya hrímata.)
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _ [νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _ [nómisma 2] _?)
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN sas.)
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Επιβεβαίωση (Epivevéosi)
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Ακύρωση (Akírosi)
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget