Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zéro
零(líng)
Siffra
un
一(yī)
Siffra
deux
二(èr)
Siffra
trois
三(sān)
Siffra
quatre
四(sì)
Siffra
cinq
五(wǔ)
Siffra
six
六(liù)
Siffra
sept
七(qī)
Siffra
huit
八(bā)
Siffra
neuf
九(jiǔ)
Siffra
dix
十(shí)
Siffra
onze
十一(shíyī)
Siffra
douze
十二(shí'èr)
Siffra
treize
十三(shísān)
Siffra
quatorze
十四(shísì)
Siffra
quinze
十五(shíwǔ)
Siffra
seize
十六(shíliù)
Siffra
dix-sept
十七(shíqī)
Siffra
dix-huit
十八(shíbā)
Siffra
dix-neuf
十九(shíjiǔ)
Siffra
vingt
二十(èrshí)
Siffra
trente
三十(sānshí)
Siffra
quarante
四十(sìshí)
Siffra
cinquante
五十(wǔshí)
Siffra
soixante
六十(liùshí)
Siffra
soixante-dix
七十(qīshí)
Siffra
quatre-vingts
八十(bāshí)
Siffra
quatre-vingt-dix
九十(jiǔshí)
Siffra
cent
一百(yībǎi)
Siffra
million
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
milliard
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Acceptez-vous __ ?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... les cartes de crédit ?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
... les cartes à débit immédiat ?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
... l'espèce ?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
... les chèques ?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
Je voudrais échanger de l'argent.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
Quel est le taux de change entre _[devise 1]_ et _[devise 2]_ ?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Composez votre code secret.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Retrait
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Valider
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Annuler
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Choisir un montant
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Souhaitez-vous un reçu ?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget