Kinesiska | Fraser - Resa | Siffror och pengar

Siffror och pengar - Siffror

zero
零(líng)
Siffra
one
一(yī)
Siffra
two
二(èr)
Siffra
three
三(sān)
Siffra
four
四(sì)
Siffra
five
五(wǔ)
Siffra
six
六(liù)
Siffra
seven
七(qī)
Siffra
eight
八(bā)
Siffra
nine
九(jiǔ)
Siffra
ten
十(shí)
Siffra
eleven
十一(shíyī)
Siffra
twelve
十二(shí'èr)
Siffra
thirteen
十三(shísān)
Siffra
fourteen
十四(shísì)
Siffra
fifteen
十五(shíwǔ)
Siffra
sixteen
十六(shíliù)
Siffra
seventeen
十七(shíqī)
Siffra
eighteen
十八(shíbā)
Siffra
nineteen
十九(shíjiǔ)
Siffra
twenty
二十(èrshí)
Siffra
thirty
三十(sānshí)
Siffra
forty
四十(sìshí)
Siffra
fifty
五十(wǔshí)
Siffra
sixty
六十(liùshí)
Siffra
seventy
七十(qīshí)
Siffra
eighty
八十(bāshí)
Siffra
ninety
九十(jiǔshí)
Siffra
hundred
一百(yībǎi)
Siffra
million
一百万(yībǎi wàn)
Siffra
billion
十亿(shí yì)
Siffra

Siffror och pengar - Pengar

Do you accept ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Förhör dig om vilka betalningsmetoder som accepteras
... credit cards?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
betalningsmetod
... debit cards?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
betalningsmetod
... cash?
…现金?(…xiànjīn?)
betalningsmetod
... checks?
…支票?(…zhīpiào?)
betalningsmetod
I would like to exchange some money.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Be om att få växla pengar av en viss valuta mot pengar av en annan valuta
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Förhör dig om växlingskursen

Siffror och pengar - Bankomat

Enter your PIN code.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Uppmaning om pinkod som gör att du kan ta ut pengar från en bankomat
Withdraw money
取款(qǔkuǎn)
Alternativ då du vill ta ut pengar
Confirm
确认(quèrèn)
Bekräfta ett val
Cancel
取消(qǔxiāo)
Avbryt en handling
Select amount
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj hur stor summa du vill ta ut
Do you want a receipt?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Få ett kvitto över uttaget