Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger