Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Você tem ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
Onde eu encontro ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
Quanto custa isso?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
Você tem alguma coisa mais barata?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
Que horas você abre/fecha?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Estou apenas olhando.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Eu vou levar.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
Posso pagar com cartão de crédito?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
Você pode me dar o recibo, por favor?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
Você pode me dar uma sacola, por favor?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Eu gostaria de devolver isso.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Posso provar esta roupa, por favor?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Onde estão os provadores?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
Você tem essa peça em ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
... tamanho menor?
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
... tamanho médio?
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
... tamanho grande?
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
... tamanho extra grande?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
É muito pequeno.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
É muito grande.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
Fico bem nessa roupa?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Eu te darei _[quantia]_ por isto.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
Isso é muito caro!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[quantia]_ é minha oferta final!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Então eu não estou interessado/interessada.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Vou para outra loja.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Eu não posso pagar por isso!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger