Thailändska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
...เล็ก? (lek?)
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
...กลาง? (klang?)
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
... ใหญ่? (yai?)
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger