Italienska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
Avete ____?
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Dove posso trovare ____?
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
Quanto costa questo?
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avete qualcosa di meno costoso?
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
A che ora aprite/chiudete?
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sto dando un'occhiata.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Accettate carta di credito?
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mi può fare lo scontrino?
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mi può dare una borsa?
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vorrei restituire questo.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Posso provarlo?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Dove sono i camerini di prova?
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Avete la taglia ___?
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
... media?
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
... large?
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Avete il ___ di queste scarpe?
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
E' troppo piccolo.
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
E' troppo grande.
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Come mi sta?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ti do ____ per questo.
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Costa troppo!
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Allora non sono interessato.
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Allora andrò da un'altra parte.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Non posso permettermelo!
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger