Grekiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
Έχετε ___; (Éhete ___?)
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
... μικρο; (...mikró?)
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
...μεσαίο; (...meséo?)
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
...μεγάλο; (...megálo?)
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Μου πάει; (Mu pái?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger