Franska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

您有___?(nín yǒu ___?)
Avez-vous ___ ?
Fråga efter en viss vara
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Où puis-je trouver ___ ?
Fråga om platsen för en viss vara
多少钱?(duōshǎo qián?)
Combien ça coûte ?
Fråga efter priset på en viss vara
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Be om en billigare vara
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Fråga om öppnings-/stängningstider
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Je regarde, c'est tout.
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Je le prends.
Meddela att du tänker köpa en vara
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Je peux payer par carte ?
Fråga om affären accepterar kreditkort
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Be om ett kvitto
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Be om en kasse
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Je voudrais échanger cet article.
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Fråga om du kan prova ett visst plagg
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Où sont les cabines d'essayage ?
Fråga efter provrummet
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Vous l'avez en ___ ?
Be om en viss klädstorlek
…小号?(…xiǎo hào?)
... S ?
Klädstorlek
…中号?(…zhōng hào?)
... M ?
Klädstorlek
…大号?(…dà hào?)
... L ?
Klädstorlek
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL ?
Klädstorlek
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Be om en viss skostorlek
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
C'est trop petit.
Informera om att plagget är för litet
这太大了。(zhè tài dàle.)
C'est trop grand.
Informera om att plagget är för stort
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Ça me va bien ?
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Föreslå ett startpris
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
C'est beaucoup trop cher !
Slå bort ett pris som är för högt
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Ange ett slutgiltigt bud
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Visa ointresse
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Alors je vais aller voir ailleurs.
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Je ne peux pas me le permettre.
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger