Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Έχετε ___; (Éhete ___?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
... μικρο; (...mikró?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
...μεσαίο; (...meséo?)
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
...μεγάλο; (...megálo?)
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
Μου πάει; (Mu pái?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger