Kinesiska | Fraser - Resa | Shopping

Shopping - Grundläggande

Avez-vous ___ ?
您有___?(nín yǒu ___?)
Fråga efter en viss vara
Où puis-je trouver ___ ?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fråga om platsen för en viss vara
Combien ça coûte ?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Fråga efter priset på en viss vara
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Be om en billigare vara
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Fråga om öppnings-/stängningstider
Je regarde, c'est tout.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Meddela försäljaren om att du bara tittar och inte behöver någon hjälp för tillfället
Je le prends.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Meddela att du tänker köpa en vara
Je peux payer par carte ?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fråga om affären accepterar kreditkort
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Be om ett kvitto
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Be om en kasse
Je voudrais échanger cet article.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Förklara att du vill lämna tillbaka en vara

Shopping - Kläder

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fråga om du kan prova ett visst plagg
Où sont les cabines d'essayage ?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Fråga efter provrummet
Vous l'avez en ___ ?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Be om en viss klädstorlek
... S ?
…小号?(…xiǎo hào?)
Klädstorlek
... M ?
…中号?(…zhōng hào?)
Klädstorlek
... L ?
…大号?(…dà hào?)
Klädstorlek
... XL ?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Klädstorlek
Vous avez ces chaussures en ___ ?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Be om en viss skostorlek
C'est trop petit.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Informera om att plagget är för litet
C'est trop grand.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Informera om att plagget är för stort
Ça me va bien ?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fråga om en åsikt angående hur ett plagg ser ut på dig

Shopping - Pruta

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Föreslå ett startpris
C'est beaucoup trop cher !
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slå bort ett pris som är för högt
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Hänvisa till ett lägre pris i en annan affär
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Ange ett slutgiltigt bud
Alors je ne suis pas intéressé(e).
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Visa ointresse
Alors je vais aller voir ailleurs.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Visa ointresse genom att hota med att gå din väg
Je ne peux pas me le permettre.
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Invänd mot ett pris genom att säga att du inte har tillräckligt med pengar
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Acceptera ett erbjudande med fejkad ånger