Kinesiska | Fraser - Resa | Logi

Logi - Hitta boende

Where can I find ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Fråga om vägen till olika former av boenden
... a room to rent?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Typ av logi
... a hostel?
…旅社?(…lǚshè?)
Typ av logi
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Typ av logi
... a bed and breakfast?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Typ av logi
... a camping site?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Typ av logi
What are the prices like there?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Förhör dig om priserna

Logi - Boka

Do you have any rooms available?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Fråga om boendet har några rum tillgängliga
How much is a room for ___ people?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Fråga om priset för ett rum
I would like to book ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Boka ett specifikt rum
... a double room.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Rum för två personer
... a single room.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Rum för en person
... a room for ___ people.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Rum för X antal personer
... a non-smoking room.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Rum för icke-rökare
I would like to book a room with ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Be om ett rum med ytterligare bekvämligheter
... a double bed.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
säng för två
... separate beds.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
enskilda sängar
... a balcony.
…阳台。(…yángtái.)
... an adjoining bathroom.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Rummet inkluderar ett privat badrum
... an ocean view.
...海景。(... hǎijǐng.)
Rummet har havsutsikt
... an extra bed.
...加床。(... jiā chuáng.)
Be om ytterligare en säng i rummet
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Boka ett rum för en specifik tidsperiod
Do you have any special rooms for handicapped people?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Be om ett rum särskilt anpassat för handikappade
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Be om ett särskilt rum p.g.a. allergier
May I see the room first?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Be om att få se rummet innan du bokar det
Is breakfast included?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Fråga om frukost är inkluderad i priset
Are towels/bed linen included?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Fråga om priset inkluderar handdukar och sängkläder
Are pets allowed?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Fråga om husdjur är tillåtna
Do you have a parking garage/lot?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Förhör dig om var du kan parkera din bil
Do you have safety lockers/a safe?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Förhör dig om var du kan förvara dina värdesaker

Logi - Under din vistelse

Where can I find room number ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Be om anvisning om hur du tar dig till ett visst rum
The key for room number___, please!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Be om nyckeln till ditt rum
Has anyone asked for me?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Fråga om det finns några meddelanden till dig
Where can I sign up for the excursion?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Fråga var man anmäler sig till en viss utflykt
Where can I make a call?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Fråga var den allmänna telefonen finns
When is breakfast served?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Fråga om vilken tid frukost serveras
Please wake me up tomorrow at___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Be om väckning
Could you call a taxi, please?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Be om att receptionen ringer efter en taxi
Can I use the internet here?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Förhör dig om möjligheterna att använda internet
Would you recommend any good restaurants nearby?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Be om förslag på bra restauranger
Would you please clean my room?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Be om att rummet städas
I don't want the room to be cleaned right now.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Be om att rummet städas senare
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Be om ytterligare föremål
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Be om att ett visst klädesplagg eller sängkläder tvättas
I would like to check out, please.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informera om att du lämnar och vill betala räkningen
We really enjoyed our stay here.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Beröm hotellet medan ni checkar ut

Logi - Klagomål

I would like a different room.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Be om ett annat rum
The heating does not work.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Upplys om att uppvärmningen av rummet inte fungerar
The air conditioning does not work.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Upplys om den trasiga luftkonditioneringen
The room is very noisy.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Upplys om högt oljud på rummet
The room smells bad.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Upplys om att rummet luktar illa
I requested a non-smoking room.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Klagomål
I requested a room with a view.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Klagomål
My key does not work.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Upplys om att din nyckel inte passar
The window does not open.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informera om att det inte går att öppna fönstret
The room has not been cleaned.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informera om att rummet fortfarande är smutsigt
There are mice / rats / bugs in the room.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Klagomål
There is no hot water.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Klagomål
I did not receive my wake-up call.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Klagomål
The bill is overcharged.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Klagomål
My neighbour is too loud.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Klagomål