Kinesiska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Be om att bli förd till sjukhuset
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Be om omedelbar medicinsk vård
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Visa var det gör ont
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Visa var det kliar
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Upplys om att du har feber
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informera om att du är förkyld
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informera om att du har hosta
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informera om att du har varit trött på sistone
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informera om att du känner dig snurrig
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informera om att du inte känner för att äta
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informera om att du har svårt att sova
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Kroppsdel
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Kroppsdel
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Kroppsdel
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Kroppsdel
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Kroppsdel
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Kroppsdel
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Kroppsdel
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kroppsdel
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Kroppsdel
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Kroppsdel
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Kroppsdel
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kroppsdel
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Kroppsdel
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Kroppsdel
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informera om din diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informera om din astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informera om ditt hjärtbesvär
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informera om din graviditet
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Fråga om doseringen av medicinen
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Visa dina försäkringspapper
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Be om att få köpa en viss produkt
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Medicin
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Medicin
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Medicin
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Annan produkt
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Annan produkt

Hälsa - Allergier

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informera om dina allergier
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergi
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Djurallergi
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektsallergi
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergi
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Medicinallergi
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Födoämnesallergi
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Födoämnesallergi
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi