Kinesiska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

Eu preciso ir ao hospital.
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Be om att bli förd till sjukhuset
Me sinto doente.
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Eu preciso ir ao médico imediatamente!
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Be om omedelbar medicinsk vård
Ajuda!
救命!(jiùmìng!)
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
Chame uma ambulância!
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

Dói aqui.
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Visa var det gör ont
Eu tenho brotoeja aqui.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Visa var det kliar
Estou com febre.
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Upplys om att du har feber
Estou resfriado.
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informera om att du är förkyld
Estou com tosse.
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informera om att du har hosta
Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informera om att du har varit trött på sistone
Me sinto tonto/tonta.
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informera om att du känner dig snurrig
Eu não tenho apetite.
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informera om att du inte känner för att äta
Eu não consigo dormir à noite.
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informera om att du har svårt att sova
Um inseto me mordeu.
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
Eu acho que é o calor.
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
Eu acho que comi alguma coisa estragada.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
... cabeça ...
…头…(…tóu…)
Kroppsdel
... estômago ...
…胃…(…wèi…)
Kroppsdel
... braço ...
…手臂…(…shǒubì…)
Kroppsdel
... perna ...
…腿…(…tuǐ…)
Kroppsdel
... peito ...
…胸…(…xiōng…)
Kroppsdel
... coração ...
…心脏…(…xīnzàng…)
Kroppsdel
... garganta ...
…喉咙…(…hóulóng…)
Kroppsdel
... olho ...
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kroppsdel
... costas ...
…背…(…bèi…)
Kroppsdel
... pé ...
…脚…(…jiǎo…)
Kroppsdel
... mão ...
…手…(…shǒu…)
Kroppsdel
... orelha ...
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kroppsdel
... intestino ...
…肠…(…cháng…)
Kroppsdel
... dente ...
…牙…(…Yá…)
Kroppsdel
Eu tenho diabetes.
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informera om din diabetes
Eu tenho asma.
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informera om din astma
Eu tenho problema no coração
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informera om ditt hjärtbesvär
Eu estou grávida.
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informera om din graviditet
Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Fråga om doseringen av medicinen
É contagioso?
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber álcool?
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Visa dina försäkringspapper
Eu não tenho seguro saúde.
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
Eu preciso de um atestado médico.
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
Sinto-me um pouco melhor.
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
Estou me sentindo pior.
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
Estou como antes.
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

Eu gostaria de comprar___.
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Be om att få köpa en viss produkt
analgésico
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
penicilina
青霉素(qīngméisù)
Medicin
aspirina
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
insulina
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
pomada
软膏(ruǎngāo)
Medicin
remédio para dormir
安眠药(ānmiányào)
Medicin
absorvente
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
desinfetante
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
band-aids
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
bandagens
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
contraceptivo
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
preservativo
避孕套(bìyùn tào)
Annan produkt
protetor solar
防晒霜(fángshài shuāng)
Annan produkt

Hälsa - Allergier

Eu sou alérgico a ___.
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informera om dina allergier
pólen
花粉(huāfěn)
Allergi
pelo de animais
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Djurallergi
picada de abelha/picada de vespa
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektsallergi
poeira/ácaro
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
mofo
霉菌(méijūn)
Allergi
latex
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
penicilina
青霉素(qīngméisù)
Medicinallergi
nozes/amendoim
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
semente de gergelin/semente de girassol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
ovos
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
farinha/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
leite/lactose/laticínio
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
glúten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
soja
大豆(dàdòu)
Födoämnesallergi
legumes/feijão/ervilha/milho
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
cogumelos
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
fruta/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
gengibre/canela/coentro
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Födoämnesallergi
cebolinha/cebola/alho
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
álcool
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi