Tyska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Ich muss in ein Krankhaus.
Be om att bli förd till sjukhuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Mir ist übel.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Ich muss sofort zu einem Arzt.
Be om omedelbar medicinsk vård
救命!(jiùmìng!)
Hilfe!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ruf einen Krankenwagen!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Es tut hier weh.
Visa var det gör ont
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ich habe hier einen Ausschlag.
Visa var det kliar
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ich habe Fieber.
Upplys om att du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ich habe eine Erkältung.
Informera om att du är förkyld
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ich habe Husten.
Informera om att du har hosta
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Ich bin ständig müde.
Informera om att du har varit trött på sistone
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Mir ist schwindelig.
Informera om att du känner dig snurrig
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Ich habe gar keinen Appetit.
Informera om att du inte känner för att äta
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Ich kann nachts nicht schlafen.
Informera om att du har svårt att sova
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Ein Insekt hat mich gestochen.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Ich glaube, es is die Hitze.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
…头…(…tóu…)
... Kopf ...
Kroppsdel
…胃…(…wèi…)
... Magen ...
Kroppsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... Arm ...
Kroppsdel
…腿…(…tuǐ…)
... Bein ...
Kroppsdel
…胸…(…xiōng…)
... Brust ...
Kroppsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... Herz ...
Kroppsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... Hals ...
Kroppsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... Auge ...
Kroppsdel
…背…(…bèi…)
... Rücken ...
Kroppsdel
…脚…(…jiǎo…)
... Fuß ...
Kroppsdel
…手…(…shǒu…)
... Hand ...
Kroppsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... Ohr ...
Kroppsdel
…肠…(…cháng…)
... Gedärme ...
Kroppsdel
…牙…(…Yá…)
... Zahn ...
Kroppsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ich habe Diabetes.
Informera om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ich habe Asthma.
Informera om din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ich habe ein Herzleiden
Informera om ditt hjärtbesvär
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Ich bin schwanger.
Informera om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?
Fråga om doseringen av medicinen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Ist das ansteckend?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport machen/Alkohol trinken?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
Visa dina försäkringspapper
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Ich habe keine Krankenversicherung.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Ich brauche eine Krankschreibung.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Ich fühle mich etwas besser.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Es ist schlimmer geworden.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Es ist unverändert.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Ich möchte___kaufen.
Be om att få köpa en viss produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
Schmerztabletten
Medicin
青霉素(qīngméisù)
Penizillin
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
Aspirin
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
Insulin
Medicin
软膏(ruǎngāo)
Salbe
Medicin
安眠药(ānmiányào)
Schlaftabletten
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
Damenbinde
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
Desinfektionsmittel
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
Pflaster
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
Bandagen
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
Antibabypille
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
Kondome
Annan produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
Sonnenschutz
Annan produkt

Hälsa - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Ich bin allergisch gegen___.
Informera om dina allergier
花粉(huāfěn)
Pollen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Tierhaar
Djurallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Bienenstiche/Wespenstiche
Insektsallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Hausstaubmilben
Allergi
霉菌(méijūn)
Schimmel
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
Latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
Penizillin
Medicinallergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Nüsse/Erdnüsse
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
Ei
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mehl/Weizen
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Milch/Laktose//Molkeprodukte
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
Gluten
Födoämnesallergi
大豆(dàdòu)
Soja
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
Pilze
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Früchte/Kiwi/Kokosnuss
Födoämnesallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Ingwer/Zimt/Koriander
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
Alkohol
Födoämnesallergi