Thailändska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Be om att bli förd till sjukhuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Be om omedelbar medicinsk vård
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Visa var det gör ont
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Visa var det kliar
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Upplys om att du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Informera om att du är förkyld
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Informera om att du har hosta
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Informera om att du har varit trött på sistone
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Informera om att du känner dig snurrig
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Informera om att du inte känner för att äta
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Informera om att du har svårt att sova
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Kroppsdel
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Kroppsdel
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Kroppsdel
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Kroppsdel
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Kroppsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Kroppsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Kroppsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Kroppsdel
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Kroppsdel
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Kroppsdel
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Kroppsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Kroppsdel
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Kroppsdel
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Kroppsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Informera om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Informera om din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Informera om ditt hjärtbesvär
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Informera om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Fråga om doseringen av medicinen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Visa dina försäkringspapper
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Be om att få köpa en viss produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicin
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medicin
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicin
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Annan produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Annan produkt

Hälsa - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Informera om dina allergier
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Djurallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Insektsallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergi
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergi
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicinallergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Födoämnesallergi
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Födoämnesallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Födoämnesallergi