Portugisiska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Eu preciso ir ao hospital.
Be om att bli förd till sjukhuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Me sinto doente.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Eu preciso ir ao médico imediatamente!
Be om omedelbar medicinsk vård
救命!(jiùmìng!)
Ajuda!
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Chame uma ambulância!
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Dói aqui.
Visa var det gör ont
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Eu tenho brotoeja aqui.
Visa var det kliar
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Estou com febre.
Upplys om att du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Estou resfriado.
Informera om att du är förkyld
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Estou com tosse.
Informera om att du har hosta
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Me sinto cansado/cansada o tempo todo.
Informera om att du har varit trött på sistone
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Me sinto tonto/tonta.
Informera om att du känner dig snurrig
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Eu não tenho apetite.
Informera om att du inte känner för att äta
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Eu não consigo dormir à noite.
Informera om att du har svårt att sova
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Um inseto me mordeu.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Eu acho que é o calor.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Eu acho que comi alguma coisa estragada.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Eu não consigo mexer meu/minha _[parte do corpo]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
…头…(…tóu…)
... cabeça ...
Kroppsdel
…胃…(…wèi…)
... estômago ...
Kroppsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... braço ...
Kroppsdel
…腿…(…tuǐ…)
... perna ...
Kroppsdel
…胸…(…xiōng…)
... peito ...
Kroppsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... coração ...
Kroppsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... garganta ...
Kroppsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... olho ...
Kroppsdel
…背…(…bèi…)
... costas ...
Kroppsdel
…脚…(…jiǎo…)
... pé ...
Kroppsdel
…手…(…shǒu…)
... mão ...
Kroppsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... orelha ...
Kroppsdel
…肠…(…cháng…)
... intestino ...
Kroppsdel
…牙…(…Yá…)
... dente ...
Kroppsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Eu tenho diabetes.
Informera om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Eu tenho asma.
Informera om din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Eu tenho problema no coração
Informera om ditt hjärtbesvär
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Eu estou grávida.
Informera om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio?
Fråga om doseringen av medicinen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
É contagioso?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Posso ficar exposto ao sol/nadar/exercitar-me/beber álcool?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Aqui estão meus documentos do seguro saúde.
Visa dina försäkringspapper
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Eu não tenho seguro saúde.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Eu preciso de um atestado médico.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Sinto-me um pouco melhor.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Estou me sentindo pior.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Estou como antes.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Eu gostaria de comprar___.
Be om att få köpa en viss produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
analgésico
Medicin
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirina
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insulina
Medicin
软膏(ruǎngāo)
pomada
Medicin
安眠药(ānmiányào)
remédio para dormir
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
absorvente
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
desinfetante
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
band-aids
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandagens
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
contraceptivo
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
preservativo
Annan produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
protetor solar
Annan produkt

Hälsa - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Eu sou alérgico a ___.
Informera om dina allergier
花粉(huāfěn)
pólen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
pelo de animais
Djurallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
picada de abelha/picada de vespa
Insektsallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
poeira/ácaro
Allergi
霉菌(méijūn)
mofo
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
penicilina
Medicinallergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nozes/amendoim
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semente de gergelin/semente de girassol
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
ovos
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farinha/trigo
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leite/lactose/laticínio
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
glúten
Födoämnesallergi
大豆(dàdòu)
soja
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
legumes/feijão/ervilha/milho
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
cogumelos
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruta/kiwi/coco
Födoämnesallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gengibre/canela/coentro
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolinha/cebola/alho
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
álcool
Födoämnesallergi