Hindi | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Be om att bli förd till sjukhuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Be om omedelbar medicinsk vård
救命!(jiùmìng!)
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Visa var det gör ont
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Visa var det kliar
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Upplys om att du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Informera om att du är förkyld
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Informera om att du har hosta
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Informera om att du har varit trött på sistone
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Informera om att du känner dig snurrig
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Informera om att du inte känner för att äta
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Informera om att du har svårt att sova
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
…头…(…tóu…)
Kroppsdel
…胃…(…wèi…)
Kroppsdel
…手臂…(…shǒubì…)
Kroppsdel
…腿…(…tuǐ…)
Kroppsdel
…胸…(…xiōng…)
Kroppsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
Kroppsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
Kroppsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Kroppsdel
…背…(…bèi…)
Kroppsdel
…脚…(…jiǎo…)
Kroppsdel
…手…(…shǒu…)
Kroppsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Kroppsdel
…肠…(…cháng…)
Kroppsdel
…牙…(…Yá…)
Kroppsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Informera om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Informera om din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Informera om ditt hjärtbesvär
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Informera om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Fråga om doseringen av medicinen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Visa dina försäkringspapper
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Be om att få köpa en viss produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
Medicin
青霉素(qīngméisù)
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
Medicin
软膏(ruǎngāo)
Medicin
安眠药(ānmiányào)
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
Annan produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
Annan produkt

Hälsa - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Informera om dina allergier
花粉(huāfěn)
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Djurallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Insektsallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergi
霉菌(méijūn)
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
Allergi
青霉素(qīngméisù)
Medicinallergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
大豆(dàdòu)
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi