Franska | Fraser - Resa | Hälsa

Hälsa - Nödsituation

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Je dois me rendre à l'hôpital.
Be om att bli förd till sjukhuset
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Je me sens malade.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Je dois voir un médecin immédiatement !
Be om omedelbar medicinsk vård
救命!(jiùmìng!)
Au secours !
Skrika efter omedelbar läkarhjälp
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Appelez une ambulance !
Begär att någon ringer efter en ambulans

Hälsa - Hos doktorn

这里疼。(zhèlǐ téng.)
J'ai mal là.
Visa var det gör ont
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
J'ai des rougeurs ici.
Visa var det kliar
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
J'ai de la fièvre.
Upplys om att du har feber
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
J'ai un rhume.
Informera om att du är förkyld
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Je tousse.
Informera om att du har hosta
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Je suis constamment fatigué(e).
Informera om att du har varit trött på sistone
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
J'ai la tête qui tourne.
Informera om att du känner dig snurrig
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Je n'ai pas d'appétit.
Informera om att du inte känner för att äta
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Je ne dors pas la nuit.
Informera om att du har svårt att sova
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
J'ai été mordu(e) par un insecte.
Gissa att ditt tillstånd beror på ett insektsbett
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Gissa att ditt tillstånd beror på värmen.
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Gissa att ditt tillstånd beror på något du åt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Informera om vilken kroppsdel som gör ont
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Informera om vilken kroppsdel som du inte kan röra på
…头…(…tóu…)
... tête ...
Kroppsdel
…胃…(…wèi…)
... estomac ...
Kroppsdel
…手臂…(…shǒubì…)
... bras ...
Kroppsdel
…腿…(…tuǐ…)
... jambe ...
Kroppsdel
…胸…(…xiōng…)
... poitrine ...
Kroppsdel
…心脏…(…xīnzàng…)
... cœur ...
Kroppsdel
…喉咙…(…hóulóng…)
... gorge ...
Kroppsdel
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... œil ...
Kroppsdel
…背…(…bèi…)
... dos ...
Kroppsdel
…脚…(…jiǎo…)
... pied ...
Kroppsdel
…手…(…shǒu…)
... main ...
Kroppsdel
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... oreille ...
Kroppsdel
…肠…(…cháng…)
... intestins ...
Kroppsdel
…牙…(…Yá…)
... dent ...
Kroppsdel
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Je suis diabétique.
Informera om din diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Je fais de l'asthme.
Informera om din astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
J'ai un problème cardiaque.
Informera om ditt hjärtbesvär
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Je suis enceinte.
Informera om din graviditet
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
Fråga om doseringen av medicinen
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Est-ce contagieux ?
Fråga om sjukdomen kan överföras till andra människor
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
Fråga om du kan fortsätta med vissa aktiviteter trots din sjukdom
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Voici mes papiers d'assurance.
Visa dina försäkringspapper
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Je n'ai pas d'assurance maladie.
Förklara att du inte är sjukförsäkrad
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
J'ai besoin d'un certificat médical.
Fråga läkaren om ett dokument som intygar att du är sjuk
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Je me sens un peu mieux.
Informera om att ditt tillstånd har förbättrats
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
C'est pire.
Informera om att ditt tillstånd har försämrats
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Il n'y a pas de changement.
Informera om att ditt tillstånd inte har förändrats

Hälsa - Apotek

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Je voudrais acheter du/de la ___.
Be om att få köpa en viss produkt
止痛片(zhǐtòng piàn)
anti-douleurs
Medicin
青霉素(qīngméisù)
pénicilline
Medicin
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirine
Medicin
胰岛素(yídǎosù)
insuline
Medicin
软膏(ruǎngāo)
pommade
Medicin
安眠药(ānmiányào)
somnifères
Medicin
卫生巾(wèishēng jīn)
serviettes hygiéniques
Medicinsk produkt
消毒剂(xiāodú jì)
désinfectant
Medicinsk produkt
创可贴(chuàngkětiē)
pansements
Medicinsk produkt
绷带(bēngdài)
bandages
Medicinsk produkt
避孕药(bìyùn yào)
pilules contraceptives
Medicinsk produkt
避孕套(bìyùn tào)
préservatifs
Annan produkt
防晒霜(fángshài shuāng)
crème solaire
Annan produkt

Hälsa - Allergier

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Je suis allergique au/à la ___.
Informera om dina allergier
花粉(huāfěn)
pollen
Allergi
动物皮毛(dòngwù pímáo)
poils d'animaux
Djurallergi
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
piqûres de guêpes ou d'abeilles
Insektsallergi
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
acariens
Allergi
霉菌(méijūn)
moisissure
Allergi
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergi
青霉素(qīngméisù)
pénicilline
Medicinallergi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noix/cacahuètes
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
graines de sésame / graines de tournesol
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
œufs
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farine/blé
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lait/lactose/produits laitiers
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Födoämnesallergi
大豆(dàdòu)
soja
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
champignons
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruits/kiwis/noix de coco
Födoämnesallergi
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gingembre/cannelle/coriandre
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
ciboulette/oignons/ail
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
alcool
Födoämnesallergi