Engelska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Can you help me, please?
Fråga om hjälp
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Do you speak English?
Fråga om en person talar engelska
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Do you speak _[language]_?
Fråga om en person talar ett visst språk
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
I don't speak_[language]_.
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
I don't understand.
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

您好!(nín hǎo!)
Hello!
Standardhälsning
你好!(nǐ hǎo!)
Hi!
Informell hälsning
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Good Morning!
Hälsning som används på morgonen
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Good Evening!
Hälsning som används på kvällen
晚安!(wǎn'ān!)
Good Night!
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
您好吗?(nín hǎo ma?)
How are you?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Good, thank you.
Artigt svar på 'Hur mår du?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
What’s your name?
För att fråga efter den andra personens namn
我叫___。(wǒ jiào ___.)
My name is ___.
Berätta ditt namn för någon
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Where are you from?
Fråga om någons härkomst
我来自___。(wǒ láizì ___.)
I am from___.
Svara med din härkomst
您多大了?(nín duōdàle?)
How old are you?
Fråga om någons ålder
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
I am___years old.
Svara med din ålder
是(shì)
Yes
Jakande svar
不是(bùshì)
No
Nekande svar
请(qǐng)
Please
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
给你!(gěi nǐ!)
Here you go!
Används när man ger något till någon
谢谢。(xièxiè.)
Thank you.
Tacka någon
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Thank you very much.
Starkare än ett vanligt tack
不客气。(bù kèqì.)
You're welcome.
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
对不起。(duìbùqǐ.)
I am sorry.
Be om förlåtelse för någonting
打扰了。(dǎrǎole.)
Excuse me.
Få någons uppmärksamhet
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
It's OK.
Svar på en ursäkt som du godtar
没关系。(méiguānxì.)
No problem.
Svar på en ursäkt som du godtar
当心!(dāngxīn!)
Watch out!
Varna någon om en fara
我饿了。(wǒ è le.)
I am hungry.
Används då du är hungrig
我渴了。(wǒ kě le.)
I am thirsty.
Används då du är törstig
我累了。(wǒ lèi le.)
I am tired.
Används då du känner dig trött
我病了。(wǒ bìng le.)
I am sick.
Används då du känner dig spyfärdig
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
I don't know.
Du vet inte svaret på en fråga
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
It was nice meeting you.
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
再见!(zàijiàn!)
Goodbye!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
I would like to make a complaint.
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Who is in charge here?
Ta reda på vem som är ansvarig
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
This is totally unacceptable!
Starkt uttrycka ditt missnöje
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
I want my money back!
Begära en återbetalning
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
We have been waiting for over an hour.
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
This food tastes like crap!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
This drink tastes like piss!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
This place is a shithole!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
This car is a wreck!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
The service sucks!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
This is a total rip-off!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
扯淡!(chědàn!)
That is bullshit!
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
You are a stupid moron!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
You don't know shit!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
滚开!(gǔn kāi!)
Piss off!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Let's settle this outside!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang