Kinesiska | Fraser - Resa | Allmänt

Allmänt - Grundläggande

Can you help me, please?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Fråga om hjälp
Do you speak English?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Fråga om en person talar engelska
Do you speak _[language]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Fråga om en person talar ett visst språk
I don't speak_[language]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Förtydliga att du inte talar ett visst språk
I don't understand.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation

Hello!
您好!(nín hǎo!)
Standardhälsning
Hi!
你好!(nǐ hǎo!)
Informell hälsning
Good Morning!
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Hälsning som används på morgonen
Good Evening!
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Hälsning som används på kvällen
Good Night!
晚安!(wǎn'ān!)
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs
How are you?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Artigt småprat om den andra personens hälsa
Good, thank you.
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Artigt svar på 'Hur mår du?'
What’s your name?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
För att fråga efter den andra personens namn
My name is ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Berätta ditt namn för någon
Where are you from?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fråga om någons härkomst
I am from___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Svara med din härkomst
How old are you?
您多大了?(nín duōdàle?)
Fråga om någons ålder
I am___years old.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Svara med din ålder
Yes
是(shì)
Jakande svar
No
不是(bùshì)
Nekande svar
Please
请(qǐng)
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton
Here you go!
给你!(gěi nǐ!)
Används när man ger något till någon
Thank you.
谢谢。(xièxiè.)
Tacka någon
Thank you very much.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Starkare än ett vanligt tack
You're welcome.
不客气。(bù kèqì.)
Artigt svar efter att någon sagt 'tack'
I am sorry.
对不起。(duìbùqǐ.)
Be om förlåtelse för någonting
Excuse me.
打扰了。(dǎrǎole.)
Få någons uppmärksamhet
It's OK.
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
No problem.
没关系。(méiguānxì.)
Svar på en ursäkt som du godtar
Watch out!
当心!(dāngxīn!)
Varna någon om en fara
I am hungry.
我饿了。(wǒ è le.)
Används då du är hungrig
I am thirsty.
我渴了。(wǒ kě le.)
Används då du är törstig
I am tired.
我累了。(wǒ lèi le.)
Används då du känner dig trött
I am sick.
我病了。(wǒ bìng le.)
Används då du känner dig spyfärdig
I don't know.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du vet inte svaret på en fråga
It was nice meeting you.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon
Goodbye!
再见!(zàijiàn!)
Ta avsked

Allmänt - Klagomål

I would like to make a complaint.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Artigt sätt att påbörja ditt klagomål
Who is in charge here?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ta reda på vem som är ansvarig
This is totally unacceptable!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Starkt uttrycka ditt missnöje
I want my money back!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Begära en återbetalning
We have been waiting for over an hour.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar

This food tastes like crap!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat
This drink tastes like piss!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink
This place is a shithole!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang
This car is a wreck!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil
The service sucks!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen
This is a total rip-off!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Klaga ohyfsat över ett högt pris
That is bullshit!
扯淡!(chědàn!)
Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt
You are a stupid moron!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens
You don't know shit!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap
Piss off!
滚开!(gǔn kāi!)
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig
Let's settle this outside!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang