Tyska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Kann ich mich setzen?
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?
Fråga om du får köpa en drink åt personen
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Bist Du oft hier?
Starta en konversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Und, was machst du beruflich?
Få igång en konversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Willst Du tanzen?
Fråga någon om de vill dansa med dig
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Möchtest du kurz rausgehen?
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Willst Du auf eine andere Party gehen?
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Lass uns losgehen!
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Zu mir oder zu dir?
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Möchtest Du bei mir einen Film schauen?
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Hast Du heute Abend etwas vor?
Indirekt sätt att be om en dejt
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen gehen?
Fråga ut någon på en dejt
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?
Fråga om ännu en dejt
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!
Artigt sätt att avsluta kvällen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Du siehst hinreißend aus!
Ge någon en komplimang för deras utseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Du bist lustig!
Ge någon en komplimang för deras humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Du hast wunderschöne Augen!
Ge någon en komplimang för deras ögon
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!
Visa att du gillar personen väldigt mycket
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Es war schön, mit Dir zu reden!
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Ich habe kein Interesse.
Artigt sätt att avböja
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lass mich in Ruhe.
Rättframt sätt att avböja
滚!(gǔn!)
Verschwinde/Hau ab!
Ohövligt sätt att avböja
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Fass mich nicht an!
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nimm deine Finger weg!
Protestera när den andra personen tar på dig