Italienska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Posso unirmi a te?
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Posso offrirti qualcosa da bere?
Fråga om du får köpa en drink åt personen
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Vieni qui spesso?
Starta en konversation
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Cosa fai di bello nella vita?
Få igång en konversation
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Ti va di ballare?
Fråga någon om de vill dansa med dig
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Ti andrebbe di prendere un po' d'aria fresca?
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Ti va di andare ad un'altra festa?
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Andiamo via da qui!
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
A casa mia o a casa tua?
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Ti va di guardare un film a casa mia?
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Hai qualcosa in programma per stasera?
Indirekt sätt att be om en dejt
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Ti andrebbe di andare a pranzo/cena insieme un giorno?
Fråga ut någon på en dejt
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Ti va di bere un caffè?
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Posso accompagnarti a casa a piedi/in macchina?
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Ti va di incontrarci ancora?
Fråga om ännu en dejt
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Grazie per questa bellissima serata!Dormi bene!
Artigt sätt att avsluta kvällen
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Vuoi venire dentro a bere un caffè?
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Sei bellissima/o!
Ge någon en komplimang för deras utseende
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Sei troppo forte!
Ge någon en komplimang för deras humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Hai dei bellissimi occhi!
Ge någon en komplimang för deras ögon
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Sei un bravo ballerino/una brava ballerina!
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Quel vestito/quella camicia ti sta proprio bene!
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ti ho pensato tutto il giorno!
Visa att du gillar personen väldigt mycket
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
E' stato un piacere parlare con te!
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Non sono interessato/a.
Artigt sätt att avböja
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lasciami in pace.
Rättframt sätt att avböja
滚!(gǔn!)
Vattene!
Ohövligt sätt att avböja
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Non toccarmi!
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Toglimi le mani di dosso!
Protestera när den andra personen tar på dig