Kinesiska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

Je peux me joindre à vous ?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
Je peux vous offrir un verre ?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fråga om du får köpa en drink åt personen
Vous venez ici souvent ?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Starta en konversation
Vous faites quoi dans la vie ?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Få igång en konversation
Vous voulez danser ?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Fråga någon om de vill dansa med dig
On sort prendre l'air ?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
On va se distraire ailleurs ?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
Sortons de là !
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
Chez toi ou chez moi ?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
Tu veux venir voir un film chez moi ?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
Tu as quelque chose de prévu ce soir ?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt sätt att be om en dejt
Tu veux déjeuner/dîner avec moi un de ces jours ?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Fråga ut någon på en dejt
Tu veux aller prendre un café ?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
Je peux te conduire/ramener chez toi ?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
Tu veux qu'on se revoit ?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Fråga om ännu en dejt
Merci pour cette charmante soirée. Bonne nuit !
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Artigt sätt att avsluta kvällen
Tu veux rentrer prendre un café ?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

Tu me plaît beaucoup.
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Ge någon en komplimang för deras utseende
T'es tellement drôle !
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Ge någon en komplimang för deras humor
Tu as de très beaux yeux !
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Ge någon en komplimang för deras ögon
Tu es un très un bon danseur / une très bonne danseuse !
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
Cette chemise/robe te va très bien !
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
J'ai pensé à toi toute la journée !
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Visa att du gillar personen väldigt mycket
C'était sympa de discuter avec toi !
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

Je ne suis pas intéressé(e).
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Artigt sätt att avböja
Laisse-moi tranquille.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Rättframt sätt att avböja
Va te faire voir !
滚!(gǔn!)
Ohövligt sätt att avböja
Ne me touche pas !
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
Enlève tes mains de là !
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Protestera när den andra personen tar på dig