Kinesiska | Fraser - Resa | Flörta

Flörta - Konversation

May I join you?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fråga om du får sätta dig vid någons bord eller bredvid någon i baren
May I buy you something to drink?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fråga om du får köpa en drink åt personen
Do you come here often?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Starta en konversation
So, what do you do for a living?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Få igång en konversation
Do you want to dance?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Fråga någon om de vill dansa med dig
Would you like to get some fresh air?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Fråga en person om de vill gå utomhus tillsammans med dig
Do you want to go to a different party?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Fråga en person om de vill följa med till ett annat ställe
Let's get out of here!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Uppmana en person att lämna festen tillsammans med dig
My place or yours?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Fråga en person om var ni ska spendera natten tillsammans
Would you like to watch a movie at my place?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Bjud in en person att se på en film hemma hos dig
Do you have any plans for tonight?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt sätt att be om en dejt
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Fråga ut någon på en dejt
Would you like to go get a coffee?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fråga en person om de vill spendera lite tid tillsammans för att lära känna varandra
May I walk/drive you home?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Visa intresse för att inte ännu avsluta kvällen
Would you like to meet again?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Fråga om ännu en dejt
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Artigt sätt att avsluta kvällen
Would you like to come inside for a coffee?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bjud in en person till dig

Flörta - Ge komplimanger

You're gorgeous!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Ge någon en komplimang för deras utseende
You're funny!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Ge någon en komplimang för deras humor
You have beautiful eyes!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Ge någon en komplimang för deras ögon
You're a great dancer!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Ge någon en komplimang för deras skicklighet på dansgolvet
You look beautiful in that dress/shirt!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Ge någon en komplimang för deras moderiktighet/kroppsfigur
I have been thinking about you all day!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Visa att du gillar personen väldigt mycket
It's been really nice talking to you!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Ge en komplimang i slutet av konversationen

Flörta - Att säga nej

I'm not interested.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Artigt sätt att avböja
Leave me alone.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Rättframt sätt att avböja
Get lost!
滚!(gǔn!)
Ohövligt sätt att avböja
Don't touch me!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Säg nej när den andra personen gör fysiska närmanden
Get your hands off me!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Protestera när den andra personen tar på dig