Thailändska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Fråga efter vilken tid det är
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Säg tiden
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...8 โมง (...8 mong.)
hel timme
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
halv timme
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
kvarts timme efter hel timme
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
เมื่อไร? (muer rai?)
Fråga om exakt tid och datum
现在(xiànzài)
ตอนนี้ (torn-nee)
I det här ögonblicket
很快(hěn kuài)
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
Om en kort stund
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
ภายหลัง (pai lhung)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
一年前(yī nián qián)
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Tid i relation till dagen i fråga
上个月(shàng gè yuè)
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Tid i relation till dagen i fråga
上周(shàng zhōu)
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Tid i relation till dagen i fråga
昨天(zuótiān)
เมื่อวาน (muer-wan)
Tid i relation till dagen i fråga
今天(jīntiān)
วันนี้ (wunnee)
Tid i relation till dagen i fråga
明天(míngtiān)
พรุ่งนี้ (proong nee)
Tid i relation till dagen i fråga
下周(xià zhōu)
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Tid i relation till dagen i fråga
明年(míngnián)
ปีหน้า (pee na)
Tid i relation till dagen i fråga
秒(miǎo)
วินาที (wi-na tee)
Tidsenhet
分钟(fēnzhōng)
นาที (na tee)
Tidsenhet
小时(xiǎoshí)
ชั่วโมง (chua mong)
Tidsenhet
天(tiān)
วัน (wun)
Tidsenhet
周(zhōu)
อาทิตย์ (ar-tid)
Tidsenhet
月(yuè)
เดือน (duen)
Tidsenhet
年(nián)
ปี (pee)
Tidsenhet
黎明(límíng)
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Tid på dagen
早上(zǎoshang)
ตอนเช้า (torn shao)
Tid på dagen
中午(zhōngwǔ)
บ่าย (bai)
Tid på dagen
下午(xiàwǔ)
ตอนบ่าย (torn bai)
Tid på dagen
晚上(wǎnshàng)
ตอนค่ำ (torn kum)
Tid på dagen
黄昏(huánghūn)
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Tid på dagen
夜晚(yèwǎn)
กลางคืน (klang-keun)
Tid på dagen
午夜(wǔyè)
เที่ยงคืน (tiang keun)
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

周一(zhōuyī)
วันจันทร์ (wun jan)
Veckodag
周二(zhōu'èr)
วันอังคาร (wun ung karn)
Veckodag
周三(zhōusān)
วันพุธ (wun pood)
Veckodag
周四(zhōu sì)
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Veckodag
周五(zhōu wǔ)
วันศุกร์ (wun sook)
Veckodag
周六(zhōu liù)
วันเสาร์ (wun sao)
Veckodag
周日(zhōu rì)
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Veckodag

Datum och tid - Årstider

春季(chūnjì)
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Årstid
夏季(xiàjì)
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Årstid
秋季(qiūjì)
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Årstid
冬季(dōngjì)
ฤดูหนาว (rue do nao)
Årstid