Italienska | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Che ora è?
Fråga efter vilken tid det är
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Sono le ___.
Säg tiden
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... otto in punto.
hel timme
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... otto e mezza.
halv timme
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... otto e un quarto.
kvarts timme efter hel timme
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... otto meno un quarto.
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Quando?
Fråga om exakt tid och datum
现在(xiànzài)
adesso
I det här ögonblicket
很快(hěn kuài)
presto
Om en kort stund
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
dopo
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
一年前(yī nián qián)
un anno fa
Tid i relation till dagen i fråga
上个月(shàng gè yuè)
il mese scorso
Tid i relation till dagen i fråga
上周(shàng zhōu)
la scorsa settimana
Tid i relation till dagen i fråga
昨天(zuótiān)
ieri
Tid i relation till dagen i fråga
今天(jīntiān)
oggi
Tid i relation till dagen i fråga
明天(míngtiān)
domani
Tid i relation till dagen i fråga
下周(xià zhōu)
la prossima settimana
Tid i relation till dagen i fråga
明年(míngnián)
il prossimo anno
Tid i relation till dagen i fråga
秒(miǎo)
secondo (i)
Tidsenhet
分钟(fēnzhōng)
minuto (i)
Tidsenhet
小时(xiǎoshí)
ora (e)
Tidsenhet
天(tiān)
giorno (i)
Tidsenhet
周(zhōu)
settimana (e)
Tidsenhet
月(yuè)
mese (i)
Tidsenhet
年(nián)
anno (i)
Tidsenhet
黎明(límíng)
alba
Tid på dagen
早上(zǎoshang)
mattina
Tid på dagen
中午(zhōngwǔ)
mezzogiorno
Tid på dagen
下午(xiàwǔ)
pomeriggio
Tid på dagen
晚上(wǎnshàng)
sera
Tid på dagen
黄昏(huánghūn)
crepuscolo
Tid på dagen
夜晚(yèwǎn)
notte
Tid på dagen
午夜(wǔyè)
mezzanotte
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

周一(zhōuyī)
Lunedì
Veckodag
周二(zhōu'èr)
Martedì
Veckodag
周三(zhōusān)
Mercoledì
Veckodag
周四(zhōu sì)
Giovedì
Veckodag
周五(zhōu wǔ)
Venerdì
Veckodag
周六(zhōu liù)
Sabato
Veckodag
周日(zhōu rì)
Domenica
Veckodag

Datum och tid - Årstider

春季(chūnjì)
primavera
Årstid
夏季(xiàjì)
estate
Årstid
秋季(qiūjì)
autunno
Årstid
冬季(dōngjì)
inverno
Årstid