Hindi | Fraser - Resa | Datum och tid

Datum och tid - Uppge vad klockan är

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Fråga efter vilken tid det är
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Säg tiden
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hel timme
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
halv timme
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
kvarts timme efter hel timme
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
trekvarts timme

Datum och tid - Tid

什么时候?(shénme shíhòu?)
Fråga om exakt tid och datum
现在(xiànzài)
I det här ögonblicket
很快(hěn kuài)
Om en kort stund
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
Efter en ospecificerad längre tidsperiod
一年前(yī nián qián)
Tid i relation till dagen i fråga
上个月(shàng gè yuè)
Tid i relation till dagen i fråga
上周(shàng zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
昨天(zuótiān)
Tid i relation till dagen i fråga
今天(jīntiān)
Tid i relation till dagen i fråga
明天(míngtiān)
Tid i relation till dagen i fråga
下周(xià zhōu)
Tid i relation till dagen i fråga
明年(míngnián)
Tid i relation till dagen i fråga
秒(miǎo)
Tidsenhet
分钟(fēnzhōng)
Tidsenhet
小时(xiǎoshí)
Tidsenhet
天(tiān)
Tidsenhet
周(zhōu)
Tidsenhet
月(yuè)
Tidsenhet
年(nián)
Tidsenhet
黎明(límíng)
Tid på dagen
早上(zǎoshang)
Tid på dagen
中午(zhōngwǔ)
Tid på dagen
下午(xiàwǔ)
Tid på dagen
晚上(wǎnshàng)
Tid på dagen
黄昏(huánghūn)
Tid på dagen
夜晚(yèwǎn)
Tid på dagen
午夜(wǔyè)
Tid på dagen

Datum och tid - Veckodagar

周一(zhōuyī)
Veckodag
周二(zhōu'èr)
Veckodag
周三(zhōusān)
Veckodag
周四(zhōu sì)
Veckodag
周五(zhōu wǔ)
Veckodag
周六(zhōu liù)
Veckodag
周日(zhōu rì)
Veckodag

Datum och tid - Årstider

春季(chūnjì)
Årstid
夏季(xiàjì)
Årstid
秋季(qiūjì)
Årstid
冬季(dōngjì)
Årstid