Hindi | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Sao
Cắt
Dán
In đậm
In nghiêng
Gạch chân
Phông
Cỡ chữ
Lọc
Sắp xếp A-Z
Ô
Chổi quét
Điền
Đường viền

Dator - Knappar i Office

Tạo mới
Mở
Lưu
Lưu với tên file
In ấn
Hủy thao tác
Khôi phục thao tác
Chèn
Xóa
Đổi tên
Thay thế
Đóng
Hủy
Hàng
Cột
Xem trước trang in
Thu nhỏ
Phục hồi

Dator - Infoga

Bảng
Hình ảnh
Biểu đồ
Hộp văn bản
Tiêu đề đầu & cuối trang
Hình dạng
Ngắt trang

Dator - Sidlayout

Tab
Lề
Chọn vùng in

Dator - Referenser

Chú thích cuối trang
Chỉ mục văn bản

Dator - Granska

Đánh vần & Ngữ pháp
Cài đặt ngôn ngữ
Dịch
Đếm số từ
Ô ghi chú

Dator - Visa

Thước kẻ