Kinesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopírovat
复制(fùzhì)
Vyjmout
剪切(jiǎn qiè)
Vložit
粘贴(zhāntiē)
Tučně
粗体(cū tǐ)
Kurzíva
斜体(xiétǐ)
Podtržení
下划线(xiàhuáxiàn)
Písmo
字体(zìtǐ)
Velikost písma
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filtr
筛选(shāixuǎn)
Seřadit od A do Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Buňka
单元格(dānyuán gé)
Kopírovat formát
格式刷(géshì shuā)
Vyplnit
填充(tiánchōng)
Ohraničení
边缘(biānyuán)

Dator - Knappar i Office

Nový
新建(xīnjiàn)
Otevřít
打开(dǎkāi)
Uložit
保存(bǎocún)
Uložit jako
另存为(lìngcún wèi)
Tisk
打印(dǎyìn)
Krok zpět
撤销(chèxiāo)
Změnit
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Vložit
插入(chārù)
Vymazat
删除(shānchú)
Přejmenovat
重命名(chóng mìngmíng)
Nahradit
替换(tìhuàn)
Zavřít
关闭(guānbì)
Zrušit
取消(qǔxiāo)
Řada
行(háng)
Sloupec
栏(lán)
Náhled tisku
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Zmenšit
最小化(zuìxiǎo huà)
Obnovit
恢复(huīfù)

Dator - Infoga

Tabulka
表格(biǎogé)
Obrázek
图片(túpiàn)
Graf
图表(túbiǎo)
Textová tabulka
文本框(wénběn kuāng)
Záhlaví a zápatí
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Tvar
形状(xíngzhuàng)
Konec stránky
分页符(fēnyè fú)

Dator - Sidlayout

Záložka
标签(biāoqiān)
Okraje
页边距(yè biān jù)
Nastavit oblast tisku
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Dator - Referenser

Vložit poznámky pod čarou
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Vložit restřík
插入索引(chārù suǒyǐn)

Dator - Granska

Pravopis
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Nastavit jazyk
设定语言(shè dìng yǔyán)
Přeložit
翻译(fānyì)
Počet slov
字数统计(zìshù tǒngjì)
Komentáře
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Dator - Visa

Pravítko
标尺(biāochǐ)