Engelska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Kopírovat
Copy
Vyjmout
Cut
Vložit
Paste
Tučně
Bold
Kurzíva
Italic
Podtržení
Underline
Písmo
Font
Velikost písma
Font Size
Filtr
Filter
Seřadit od A do Z
Sort A to Z
Buňka
Cell
Kopírovat formát
Format Painter
Vyplnit
Fill
Ohraničení
Borders

Dator - Knappar i Office

Nový
New
Otevřít
Open
Uložit
Save
Uložit jako
Save as
Tisk
Print
Krok zpět
Undo
Změnit
Redo
Vložit
Insert
Vymazat
Delete
Přejmenovat
Rename
Nahradit
Replace
Zavřít
Close
Zrušit
Cancel
Řada
Row
Sloupec
Column
Náhled tisku
Print Preview
Zmenšit
Minimize
Obnovit
Restore

Dator - Infoga

Tabulka
Table
Obrázek
Picture
Graf
Chart
Textová tabulka
Text Box
Záhlaví a zápatí
Header & Footer
Tvar
Shape
Konec stránky
Page Break

Dator - Sidlayout

Záložka
Tab
Okraje
Margins
Nastavit oblast tisku
Set Print Area

Dator - Referenser

Vložit poznámky pod čarou
Insert Footnote
Vložit restřík
Insert Index

Dator - Granska

Pravopis
Spelling & Grammar
Nastavit jazyk
Set language
Přeložit
Translate
Počet slov
Word Count
Komentáře
Balloons

Dator - Visa

Pravítko
Ruler