Kinesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

คัดลอก
复制(fùzhì)
ตัด
剪切(jiǎn qiè)
วาง
粘贴(zhāntiē)
หนา
粗体(cū tǐ)
เอียง
斜体(xiétǐ)
ขีดเส้นใต้
下划线(xiàhuáxiàn)
ตัวอักษร
字体(zìtǐ)
ขนาดตัวอักษร
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
กระดาษกรอง
筛选(shāixuǎn)
หาตัวอักษรAไปZ
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
เซลล์
单元格(dānyuán gé)
รูปแบบที่ระบายสี
格式刷(géshì shuā)
เติม
填充(tiánchōng)
กรอบ
边缘(biānyuán)

Dator - Knappar i Office

ใหม่
新建(xīnjiàn)
เปิด
打开(dǎkāi)
บันทึก
保存(bǎocún)
บันทึกเป็น
另存为(lìngcún wèi)
พิมพ์
打印(dǎyìn)
แก้ไข
撤销(chèxiāo)
ทำใหม่
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
แทรก
插入(chārù)
ลบ
删除(shānchú)
เปลี่ยนชื่อใหม่
重命名(chóng mìngmíng)
แทนที่
替换(tìhuàn)
ปิด
关闭(guānbì)
ยกเลิก
取消(qǔxiāo)
แถว
行(háng)
คอลัมน์
栏(lán)
ตัวอย่างการพิมพ์
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
การย่อขนาด
最小化(zuìxiǎo huà)
แก้ไข
恢复(huīfù)

Dator - Infoga

ตาราง
表格(biǎogé)
รูปภาพ
图片(túpiàn)
ชาร์ต
图表(túbiǎo)
กล่องคำพูด
文本框(wénběn kuāng)
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
รูปร่าง
形状(xíngzhuàng)
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ
分页符(fēnyè fú)

Dator - Sidlayout

จุดตั้งระยะ
标签(biāoqiān)
หุ้น
页边距(yè biān jù)
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Dator - Referenser

แทรกการอ้างอิง
插入脚注(chārù jiǎozhù)
แทรกดัชนี
插入索引(chārù suǒyǐn)

Dator - Granska

การสะกดและไวยากรณ์
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
ติดตั้งภาษา
设定语言(shè dìng yǔyán)
แปล
翻译(fānyì)
นับคำ
字数统计(zìshù tǒngjì)
ลูกโป่ง
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Dator - Visa

ผู้ปกครอง
标尺(biāochǐ)