Vietnamesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copiar
Sao
Cortar
Cắt
Pegar
Dán
Negrita
In đậm
Cursiva
In nghiêng
Subrayar
Gạch chân
Fuente
Phông
Tamaño de fuente
Cỡ chữ
Filtro
Lọc
Ordenar de A a Z
Sắp xếp A-Z
Celda
Ô
Copiar formato
Chổi quét
Relleno
Điền
Bordes
Đường viền

Dator - Knappar i Office

Nuevo
Tạo mới
Abrir
Mở
Guardar
Lưu
Guardar como
Lưu với tên file
Imprimir
In ấn
Deshacer
Hủy thao tác
Rehacer
Khôi phục thao tác
Insertar
Chèn
Eliminar
Xóa
Cambiar nombre
Đổi tên
Reemplazar
Thay thế
Cerrar
Đóng
Cancelar
Hủy
Fila
Hàng
Columna
Cột
Vista previa de impresión
Xem trước trang in
Minimizar
Thu nhỏ
Restaurar
Phục hồi

Dator - Infoga

Tabla
Bảng
Imagen
Hình ảnh
Gráfico
Biểu đồ
Cuadro de texto
Hộp văn bản
Encabezado y pie de página
Tiêu đề đầu & cuối trang
Forma
Hình dạng
Salto de página
Ngắt trang

Dator - Sidlayout

Pestaña
Tab
Márgenes
Lề
Establecer área de impresión
Chọn vùng in

Dator - Referenser

Insertar nota al pie
Chú thích cuối trang
Insertar índice
Chỉ mục văn bản

Dator - Granska

Ortografía y gramática
Đánh vần & Ngữ pháp
Configuración de idioma
Cài đặt ngôn ngữ
Traducir
Dịch
Contar palabras
Đếm số từ
Globos
Ô ghi chú

Dator - Visa

Regla
Thước kẻ