Thailändska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

复制(fùzhì)
คัดลอก
剪切(jiǎn qiè)
ตัด
粘贴(zhāntiē)
วาง
粗体(cū tǐ)
หนา
斜体(xiétǐ)
เอียง
下划线(xiàhuáxiàn)
ขีดเส้นใต้
字体(zìtǐ)
ตัวอักษร
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
ขนาดตัวอักษร
筛选(shāixuǎn)
กระดาษกรอง
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
หาตัวอักษรAไปZ
单元格(dānyuán gé)
เซลล์
格式刷(géshì shuā)
รูปแบบที่ระบายสี
填充(tiánchōng)
เติม
边缘(biānyuán)
กรอบ

Dator - Knappar i Office

新建(xīnjiàn)
ใหม่
打开(dǎkāi)
เปิด
保存(bǎocún)
บันทึก
另存为(lìngcún wèi)
บันทึกเป็น
打印(dǎyìn)
พิมพ์
撤销(chèxiāo)
แก้ไข
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
ทำใหม่
插入(chārù)
แทรก
删除(shānchú)
ลบ
重命名(chóng mìngmíng)
เปลี่ยนชื่อใหม่
替换(tìhuàn)
แทนที่
关闭(guānbì)
ปิด
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก
行(háng)
แถว
栏(lán)
คอลัมน์
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
ตัวอย่างการพิมพ์
最小化(zuìxiǎo huà)
การย่อขนาด
恢复(huīfù)
แก้ไข

Dator - Infoga

表格(biǎogé)
ตาราง
图片(túpiàn)
รูปภาพ
图表(túbiǎo)
ชาร์ต
文本框(wénběn kuāng)
กล่องคำพูด
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
ข้อความต้นหน้าและข้อความท้ายหน้า
形状(xíngzhuàng)
รูปร่าง
分页符(fēnyè fú)
ตำแหน่งแบ่งหน้าคำ

Dator - Sidlayout

标签(biāoqiān)
จุดตั้งระยะ
页边距(yè biān jù)
หุ้น
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
เลือกหน้าที่ต้องการพิมพ์

Dator - Referenser

插入脚注(chārù jiǎozhù)
แทรกการอ้างอิง
插入索引(chārù suǒyǐn)
แทรกดัชนี

Dator - Granska

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
การสะกดและไวยากรณ์
设定语言(shè dìng yǔyán)
ติดตั้งภาษา
翻译(fānyì)
แปล
字数统计(zìshù tǒngjì)
นับคำ
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
ลูกโป่ง

Dator - Visa

标尺(biāochǐ)
ผู้ปกครอง