Vietnamesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

コピー
Sao
カット
Cắt
貼り付け
Dán
太字
In đậm
斜体
In nghiêng
下線
Gạch chân
フォント
Phông
フォント サイズ
Cỡ chữ
フィルター
Lọc
AからZまで並べ替え
Sắp xếp A-Z
セル
Ô
書式のコピー/貼り付け
Chổi quét
塗りつぶし
Điền
罫線
Đường viền

Dator - Knappar i Office

新規
Tạo mới
開く
Mở
保存
Lưu
名前を付けて保存
Lưu với tên file
印刷する
In ấn
元に戻す
Hủy thao tác
やり直し
Khôi phục thao tác
挿入
Chèn
削除
Xóa
名前の変更
Đổi tên
置換
Thay thế
閉じる
Đóng
キャンセル
Hủy
Hàng
Cột
印刷プレビュー
Xem trước trang in
最小化する
Thu nhỏ
復元
Phục hồi

Dator - Infoga

Bảng
画像
Hình ảnh
グラフ
Biểu đồ
テキスト ボックス
Hộp văn bản
ヘッダー/フッター
Tiêu đề đầu & cuối trang
図形
Hình dạng
改ページ
Ngắt trang

Dator - Sidlayout

タブ
Tab
余白
Lề
印刷範囲の設定
Chọn vùng in

Dator - Referenser

脚注の挿入
Chú thích cuối trang
索引の挿入
Chỉ mục văn bản

Dator - Granska

スペルチェックと文章校正
Đánh vần & Ngữ pháp
言語の設定
Cài đặt ngôn ngữ
翻訳
Dịch
単語数
Đếm số từ
吹き出し
Ô ghi chú

Dator - Visa

ルーラー
Thước kẻ