Vietnamesiska | Fraser - Resa | Dator

Dator - Start

Copy
Sao
Cut
Cắt
Paste
Dán
Bold
In đậm
Italic
In nghiêng
Underline
Gạch chân
Font
Phông
Font Size
Cỡ chữ
Filter
Lọc
Sort A to Z
Sắp xếp A-Z
Cell
Ô
Format Painter
Chổi quét
Fill
Điền
Borders
Đường viền

Dator - Knappar i Office

New
Tạo mới
Open
Mở
Save
Lưu
Save as
Lưu với tên file
Print
In ấn
Undo
Hủy thao tác
Redo
Khôi phục thao tác
Insert
Chèn
Delete
Xóa
Rename
Đổi tên
Replace
Thay thế
Close
Đóng
Cancel
Hủy
Row
Hàng
Column
Cột
Print Preview
Xem trước trang in
Minimize
Thu nhỏ
Restore
Phục hồi

Dator - Infoga

Table
Bảng
Picture
Hình ảnh
Chart
Biểu đồ
Text Box
Hộp văn bản
Header & Footer
Tiêu đề đầu & cuối trang
Shape
Hình dạng
Page Break
Ngắt trang

Dator - Sidlayout

Tab
Tab
Margins
Lề
Set Print Area
Chọn vùng in

Dator - Referenser

Insert Footnote
Chú thích cuối trang
Insert Index
Chỉ mục văn bản

Dator - Granska

Spelling & Grammar
Đánh vần & Ngữ pháp
Set language
Cài đặt ngôn ngữ
Translate
Dịch
Word Count
Đếm số từ
Balloons
Ô ghi chú

Dator - Visa

Ruler
Thước kẻ