Kinesiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Göra en reservation
Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fråga efter ett bord
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
Haben Sie auch vegetarisches Essen im Angebot?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Fråga om de har vegetariska rätter
Haben Sie auch koscheres Essen im Angebot?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Fråga om de har kosher-rätter
Bieten Sie Halal-Gerichte an?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Fråga om de har halal-rätter
Übertragen Sie Sport? Wir würden gern das ___ Spiel sehen.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Kann ich die Speisekarte haben, bitte?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Be om menyn
Entschuldigung, wir würden gern bestellen, bitte.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
Was können Sie von der Karte empfehlen?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Gibt es eine Spezialität des Hauses?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Ich bin allergisch gegen ___. Sind/Ist da ___ drin?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Ich habe Diabetes. Ist da Zucker oder Kohlenhydrate drin?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Ich esse kein(e) ___. Sind/Ist da ___ drin?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Ich möchte gern _[Gericht]_ bestellen.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Beställa en viss rätt
Wir würden gern Vorspeisen bestellen, bitte.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Beställa förrätter
Salat
沙拉(shālā)
rätt
Suppe
汤(tāng)
rätt
Fleisch
肉(ròu)
mat
Schwein
猪肉(zhūròu)
typ av kött
Rind
牛肉(niúròu)
typ av kött
Hühnchen
鸡肉(jīròu)
typ av kött
Ich hätte mein Fleisch gern roh/medium/durch.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
Fischgerichte
海鲜(hǎixiān)
mat
Fisch
鱼(yú)
mat
Nudeln
意大利面(yìdàlì miàn)
rätt
Salz
盐(yán)
Pfeffer
胡椒(hújiāo)
Senf
芥末(jièmò)
Ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
Brot
面包(miànbāo)
Butter
黄油(huángyóu)
Ich hätte gern einen Nachschlag, bitte!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Be om påfyllning
Danke, das reicht.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Wir würden gern Nachtisch bestellen, bitte.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Be om att få beställa efterrätt
Ich hätte gern ___, bitte.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Beställa efterrätt
Eis
冰淇淋(bīngqílín)
efterrätt
Kuchen
蛋糕(dàngāo)
efterrätt
Schokolade
巧克力(qiǎokèlì)
efterrätt
Kekse
饼干(bǐnggān)
efterrätt
Guten Appetit!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Ich hätte gern ein(e) _[Getränk]_, bitte.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Beställa drycker
ein Wasser mit Kohlensäure
带气的水(dài qì de shuǐ)
dryck
ein stilles Wasser
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
dryck
ein Bier
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
dryck
eine Flasche Wein
一瓶酒(yī píng jiǔ)
dryck
einen Kaffee
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
dryck
einen Tee
一杯茶(yībēi chá)
dryck
Ich trinke keinen Alkohol. Ist da Alkohol drin?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Wir möchten gern bezahlen, bitte.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meddela att ni vill betala.
Wir möchten getrennt bezahlen.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Ich bezahle für alles.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Ich lade Dich zum Mittagessen/Abendessen ein.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Der Rest ist für Sie.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
Das Essen war lecker!
太美味了!(tài měiwèile!)
Berömma maten.
Geben Sie unser Lob dem Koch weiter!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mein Essen ist kalt.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Klaga på att maten är för kall
Das ist nicht ordentlich durch.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tillagningstiden var för kort
Das ist zerkocht.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tillagningstiden var för lång
Das habe ich nicht bestellt, Ich habe ___ bestellt.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Dieser Wein ist verkorkt.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Anmärk på att vinet smakar kork
Wir haben vor mehr als dreißig Minuten bestellt.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Dieses Getränk ist nicht kalt.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Klaga på dryckens varma temperatur
Mein Getränk schmeckt komisch.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Ich habe mein Getränk ohne Eis bestellt.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Es fehlt noch ein Gericht.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
Das ist nicht sauber.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Ist/Sind da ___ drin?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Könnten sie das Gericht bitte ohne ___ zubereiten?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Ich habe Allergien. Falls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
Nüsse/Erdnüsse
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
Sesamkerne/Sonnenblumenkerne
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
Ei
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
Meeresfrüchte/Fisch/Schalentiere/Garnelen
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
Mehl/Weizen
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
Milch/Laktose/Milchprodukte
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
Gluten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
Soja
豆类(dòu lèi)
Födoämnesallergi
Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
Pilze
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
Frucht/Kiwi/Kokosnuss
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
Alkohol
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi