Kinesiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Göra en reservation
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fråga efter ett bord
¿Aceptan tarjetas de crédito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
¿Tienen comida vegetariana?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Fråga om de har vegetariska rätter
¿Tienen platillos kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Fråga om de har kosher-rätter
¿Tienen alimentos halal?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Fråga om de har halal-rätter
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

¿Puedo ver el menú?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Be om menyn
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
¿Qué nos puede recomendar?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
¿Cuál es la especialidad de la casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
¿Tienen alguna especialidad local?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Beställa en viss rätt
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Beställa förrätter
ensalada
沙拉(shālā)
rätt
sopa
汤(tāng)
rätt
carne
肉(ròu)
mat
carne de cerdo
猪肉(zhūròu)
typ av kött
carne de res
牛肉(niúròu)
typ av kött
pollo
鸡肉(jīròu)
typ av kött
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
mariscos
海鲜(hǎixiān)
mat
pescado
鱼(yú)
mat
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
rätt
sal
盐(yán)
pimienta
胡椒(hújiāo)
mostaza
芥末(jièmò)
catsup
番茄酱(fānqié jiàng)
pan
面包(miànbāo)
mantequilla
黄油(huángyóu)
¡Quisiera una más por favor!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Be om påfyllning
Es suficiente, gracias.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Nos gustaría ordenar un postre.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Be om att få beställa efterrätt
Quisiera un/una ___, por favor.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Beställa efterrätt
helado
冰淇淋(bīngqílín)
efterrätt
pastel/torta
蛋糕(dàngāo)
efterrätt
chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
efterrätt
galletas
饼干(bǐnggān)
efterrätt
¡Provecho!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Beställa drycker
agua mineral
带气的水(dài qì de shuǐ)
dryck
agua simple
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
dryck
una cerveza
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
dryck
una botella de vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
dryck
un café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
dryck
un té
一杯茶(yībēi chá)
dryck
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Nos gustaría pagar la cuenta.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meddela att ni vill betala.
Nos gustaría dividir la cuenta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Yo pago todo.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Te invito a comer/cenar.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Quédese con el cambio.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
¡La comida estuvo deliciosa!
太美味了!(tài měiwèile!)
Berömma maten.
¡Mis felicitaciones al chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mi comida está fría.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Klaga på att maten är för kall
Esto no está bien cocido.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tillagningstiden var för kort
Esto está demasiado cocido/a.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tillagningstiden var för lång
Yo no ordené esto, yo pedí____.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Éste vino ya ha sido descorchado.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Anmärk på att vinet smakar kork
Ordenamos hace más de media hora.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
La bebida no está fría.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Klaga på dryckens varma temperatur
Mi bebida sabe raro.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Ordené mi bebida sin hielo.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Hace falta un platillo.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
Ésto no está limpio.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

¿Èste platillo contiene________?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nueces/cacahuates
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
semillas de girasol/ajonjolí
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
huevo
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
mariscos/pescado/camarones
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
harina/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
leche/lácteos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
soya
豆类(dòu lèi)
Födoämnesallergi
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
hongos
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
fruta/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
cebollín/cebollas/ajo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi