Kinesiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Göra en reservation
Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fråga efter ett bord
Você aceita cartão de crédito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
Você serve comida vegetariana?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Fråga om de har vegetariska rätter
Você serve comida koscher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Fråga om de har kosher-rätter
Você serve comida halal?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Fråga om de har halal-rätter
Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao jogo ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Posso ver o cardápio, por favor?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Be om menyn
Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por favor.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
O que você recomenda do cardápio?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Qual é a especilidade da casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Qual é o prato típico da região?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou carboidratos?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Eu não como ___. Esse prato contém ___?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Beställa en viss rätt
Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Beställa förrätter
salada
沙拉(shālā)
rätt
sopa
汤(tāng)
rätt
carne
肉(ròu)
mat
porco
猪肉(zhūròu)
typ av kött
carne de boi
牛肉(niúròu)
typ av kött
galinha/frango
鸡肉(jīròu)
typ av kött
Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem passada.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
frutos do mar
海鲜(hǎixiān)
mat
peixe
鱼(yú)
mat
massa
意大利面(yìdàlì miàn)
rätt
sal
盐(yán)
pimenta
胡椒(hújiāo)
mostarda
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pão
面包(miànbāo)
manteiga
黄油(huángyóu)
Eu gostaria de um refil, por favor!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Be om påfyllning
Obrigado, isso é suficiente.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Be om att få beställa efterrätt
Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Beställa efterrätt
um sorvete
冰淇淋(bīngqílín)
efterrätt
um bolo
蛋糕(dàngāo)
efterrätt
um chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
efterrätt
biscoitos
饼干(bǐnggān)
efterrätt
Bom apetite!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Beställa drycker
água com gás
带气的水(dài qì de shuǐ)
dryck
água sem gás
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
dryck
uma cerveja
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
dryck
uma garrafa de vinho
一瓶酒(yī píng jiǔ)
dryck
um café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
dryck
um chá
一杯茶(yībēi chá)
dryck
Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Nós gostaríamos de pagar, por favor.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meddela att ni vill betala.
Nós gostaríamos de dividir a conta.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Eu pagarei tudo.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Estou te convidando para almoçar/jantar.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Pode ficar com o troco.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
A comida estava deliciosa!
太美味了!(tài měiwèile!)
Berömma maten.
Meus cumprimentos ao chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Minha comida está fria.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Klaga på att maten är för kall
Isto não está bem cozido.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tillagningstiden var för kort
Isto está cozido demais.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tillagningstiden var för lång
Eu não pedi isso, eu pedi ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Tem pedaços de rolha nesse vinho.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Anmärk på att vinet smakar kork
Nós pedimos há mais de 30 minutos.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Esta bebida não está gelada o suficiente.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Klaga på dryckens varma temperatur
Minha bebida está com um gosto estranho.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Eu pedi minha bebida sem gelo.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Está faltando um prato.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
Isto não está limpo.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Há ___ nisto?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Você poderia preparar este prato sem ___?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há medicamento no meu bolso/bolsa!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nozes/amendoins
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
semente de gergelim/semente de girassol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
ovos
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
farinha/trigo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
leite/lactose/laticínios
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
glúten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
soja
豆类(dòu lèi)
Födoämnesallergi
legumes/feijão/ervilha/milho
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
cogumelos
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
frutas/kiwi/coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
cebolinha/cebola/alho
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
álcool
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi