Portugisiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_.
Göra en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor.
Fråga efter ett bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Você aceita cartão de crédito?
Fråga om du kan betala med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Você serve comida vegetariana?
Fråga om de har vegetariska rätter
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Você serve comida koscher?
Fråga om de har kosher-rätter
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Você serve comida halal?
Fråga om de har halal-rätter
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos de assistir ao jogo ___.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Posso ver o cardápio, por favor?
Be om menyn
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Com licença. Nós gostaríamos de fazer o pedido por favor.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
O que você recomenda do cardápio?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Qual é a especilidade da casa?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Qual é o prato típico da região?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Eu sou alérgico a ____. Esse prato contém ____?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Eu tenho diabetes. Esse prato contém açúcar ou carboidratos?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Eu não como ___. Esse prato contém ___?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.
Beställa en viss rätt
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Nós gostaríamos de pedir uma entrada, por favor.
Beställa förrätter
沙拉(shālā)
salada
rätt
汤(tāng)
sopa
rätt
肉(ròu)
carne
mat
猪肉(zhūròu)
porco
typ av kött
牛肉(niúròu)
carne de boi
typ av kött
鸡肉(jīròu)
galinha/frango
typ av kött
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Eu gostaria da minha carne mal passada/no ponto/bem passada.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
海鲜(hǎixiān)
frutos do mar
mat
鱼(yú)
peixe
mat
意大利面(yìdàlì miàn)
massa
rätt
盐(yán)
sal
胡椒(hújiāo)
pimenta
芥末(jièmò)
mostarda
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pão
黄油(huángyóu)
manteiga
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Eu gostaria de um refil, por favor!
Be om påfyllning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Obrigado, isso é suficiente.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nós gostariamos de pedir sobremesa por favor.
Be om att få beställa efterrätt
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Eu gostaria de um/uma ___, por favor.
Beställa efterrätt
冰淇淋(bīngqílín)
um sorvete
efterrätt
蛋糕(dàngāo)
um bolo
efterrätt
巧克力(qiǎokèlì)
um chocolate
efterrätt
饼干(bǐnggān)
biscoitos
efterrätt
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Bom apetite!
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_, por favor.
Beställa drycker
带气的水(dài qì de shuǐ)
água com gás
dryck
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
água sem gás
dryck
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
uma cerveja
dryck
一瓶酒(yī píng jiǔ)
uma garrafa de vinho
dryck
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
um café
dryck
一杯茶(yībēi chá)
um chá
dryck
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa bebida?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Nós gostaríamos de pagar, por favor.
Meddela att ni vill betala.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Nós gostaríamos de dividir a conta.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Eu pagarei tudo.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Estou te convidando para almoçar/jantar.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Pode ficar com o troco.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
太美味了!(tài měiwèile!)
A comida estava deliciosa!
Berömma maten.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Meus cumprimentos ao chef!
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Minha comida está fria.
Klaga på att maten är för kall
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Isto não está bem cozido.
Tillagningstiden var för kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Isto está cozido demais.
Tillagningstiden var för lång
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Tem pedaços de rolha nesse vinho.
Anmärk på att vinet smakar kork
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Nós pedimos há mais de 30 minutos.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Esta bebida não está gelada o suficiente.
Klaga på dryckens varma temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Minha bebida está com um gosto estranho.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Eu pedi minha bebida sem gelo.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Está faltando um prato.
Meddela att din beställning inte är fullständig
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Isto não está limpo.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Há ___ nisto?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Você poderia preparar este prato sem ___?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação há medicamento no meu bolso/bolsa!
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nozes/amendoins
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semente de gergelim/semente de girassol
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
ovos
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farinha/trigo
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leite/lactose/laticínios
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
glúten
Födoämnesallergi
豆类(dòu lèi)
soja
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
legumes/feijão/ervilha/milho
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
cogumelos
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frutas/kiwi/coco
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebolinha/cebola/alho
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
álcool
Födoämnesallergi