Franska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Göra en reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Fråga efter ett bord
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Fråga om du kan betala med kreditkort
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Avez-vous un menu végétarien ?
Fråga om de har vegetariska rätter
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Servez-vous de la nourriture casher ?
Fråga om de har kosher-rätter
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Servez-vous de la nourriture halal ?
Fråga om de har halal-rätter
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Be om menyn
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Que recommandez-vous ?
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Fråga om restaurangen har någon specialitet
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Beställa en viss rätt
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Beställa förrätter
沙拉(shālā)
salade
rätt
汤(tāng)
soupe
rätt
肉(ròu)
viande
mat
猪肉(zhūròu)
porc
typ av kött
牛肉(niúròu)
bœuf
typ av kött
鸡肉(jīròu)
poulet
typ av kött
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
海鲜(hǎixiān)
fruits de mer
mat
鱼(yú)
poisson
mat
意大利面(yìdàlì miàn)
pâtes
rätt
盐(yán)
sel
胡椒(hújiāo)
poivre
芥末(jièmò)
moutarde
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
pain
黄油(huángyóu)
beurre
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
La même chose, s'il vous plaît !
Be om påfyllning
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Merci, ça ira.
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Be om att få beställa efterrätt
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Beställa efterrätt
冰淇淋(bīngqílín)
glace
efterrätt
蛋糕(dàngāo)
gâteau
efterrätt
巧克力(qiǎokèlì)
chocolat
efterrätt
饼干(bǐnggān)
cookies
efterrätt
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Bon appétit !
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
Beställa drycker
带气的水(dài qì de shuǐ)
une eau gazeuse
dryck
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
une eau plate
dryck
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
une bière
dryck
一瓶酒(yī píng jiǔ)
une bouteille de vin
dryck
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un café
dryck
一杯茶(yībēi chá)
un thé
dryck
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Meddela att ni vill betala.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Nous voulons payer séparément.
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
C'est pour moi.
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Gardez la monnaie.
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
太美味了!(tài měiwèile!)
Le repas était délicieux !
Berömma maten.
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Mes compliments au chef !
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mon plat est froid.
Klaga på att maten är för kall
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Ce n'est pas assez cuit.
Tillagningstiden var för kort
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
C'est trop cuit.
Tillagningstiden var för lång
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Le vin est bouchonné.
Anmärk på att vinet smakar kork
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Klaga över väntetiden för den beställda maten
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Cette boisson n'est pas fraîche.
Klaga på dryckens varma temperatur
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Ma boisson a un goût bizarre.
Anmärk på att din drink smakar konstigt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Il manque un plat.
Meddela att din beställning inte är fullständig
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Ce n'est pas propre.
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noix/cacahuètes
Födoämnesallergi
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
graines de sésame/graines de tournesol
Födoämnesallergi
鸡蛋(jīdàn)
œuf
Födoämnesallergi
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
Födoämnesallergi
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
farine/blé
Födoämnesallergi
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lait/lactose/produits laitiers
Födoämnesallergi
面筋(miànjīn)
gluten
Födoämnesallergi
豆类(dòu lèi)
soja
Födoämnesallergi
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
Födoämnesallergi
蘑菇(mógū)
champignons
Födoämnesallergi
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruits/kiwis/noix de coco
Födoämnesallergi
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
ciboulette/oignons/ail
Födoämnesallergi
酒精(jiǔjīng)
alcool
Födoämnesallergi