Kinesiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Göra en reservation
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fråga efter ett bord
Acceptez-vous le paiement par carte ?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
Avez-vous un menu végétarien ?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Fråga om de har vegetariska rätter
Servez-vous de la nourriture casher ?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Fråga om de har kosher-rätter
Servez-vous de la nourriture halal ?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Fråga om de har halal-rätter
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Be om menyn
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
Que recommandez-vous ?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Y a-t-il une spécialité de la région ?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Beställa en viss rätt
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Beställa förrätter
salade
沙拉(shālā)
rätt
soupe
汤(tāng)
rätt
viande
肉(ròu)
mat
porc
猪肉(zhūròu)
typ av kött
bœuf
牛肉(niúròu)
typ av kött
poulet
鸡肉(jīròu)
typ av kött
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
fruits de mer
海鲜(hǎixiān)
mat
poisson
鱼(yú)
mat
pâtes
意大利面(yìdàlì miàn)
rätt
sel
盐(yán)
poivre
胡椒(hújiāo)
moutarde
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pain
面包(miànbāo)
beurre
黄油(huángyóu)
La même chose, s'il vous plaît !
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Be om påfyllning
Merci, ça ira.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Be om att få beställa efterrätt
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Beställa efterrätt
glace
冰淇淋(bīngqílín)
efterrätt
gâteau
蛋糕(dàngāo)
efterrätt
chocolat
巧克力(qiǎokèlì)
efterrätt
cookies
饼干(bǐnggān)
efterrätt
Bon appétit !
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Beställa drycker
une eau gazeuse
带气的水(dài qì de shuǐ)
dryck
une eau plate
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
dryck
une bière
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
dryck
une bouteille de vin
一瓶酒(yī píng jiǔ)
dryck
un café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
dryck
un thé
一杯茶(yībēi chá)
dryck
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meddela att ni vill betala.
Nous voulons payer séparément.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
C'est pour moi.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Je vous invite à déjeuner/dîner.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Gardez la monnaie.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
Le repas était délicieux !
太美味了!(tài měiwèile!)
Berömma maten.
Mes compliments au chef !
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mon plat est froid.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Klaga på att maten är för kall
Ce n'est pas assez cuit.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tillagningstiden var för kort
C'est trop cuit.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tillagningstiden var för lång
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Le vin est bouchonné.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Anmärk på att vinet smakar kork
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Cette boisson n'est pas fraîche.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Klaga på dryckens varma temperatur
Ma boisson a un goût bizarre.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Il manque un plat.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
Ce n'est pas propre.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
noix/cacahuètes
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
graines de sésame/graines de tournesol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
œuf
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
farine/blé
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
lait/lactose/produits laitiers
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
soja
豆类(dòu lèi)
Födoämnesallergi
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
champignons
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
fruits/kiwis/noix de coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
ciboulette/oignons/ail
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
alcool
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi